PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. INFORMÁCIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo keď

 • sa dodáva niekoľko tovarov objednaných spotrebiteľom v jednej objednávke samostatne, v čase prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých častí alebo kusov v čase prevzatia dodávky poslednej časti alebo kusu.

1.2. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy písomne na adresu sídla predávajúceho - YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Taliansko na e-mailovú adresu: droni.bergamo@gmail.com . Prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +39 3357366382

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.3. Pri prevzatí tovaru v lehote na odstúpenie od zmluvy má spotrebiteľ právo tovar rozbaliť a riadne vyskúšať, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný späť predávajúcemu s dokladom o kúpe, kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. t.j. všetko, čo bolo pôvodne zaslané predávajúcim.

1.4.Spotrebiteľ zodpovedá za prípadné zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo počas používania tovaru v lehote na odstúpenie od zmluvy. Za zníženie hodnoty tovaru sa okrem iného považujú aj škrabance, vlásenky a iné drobné poškodenia tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhoto zaobchádzania s tovarom, ktoré presahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

1.5. Predávajúci do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi vráti spotrebiteľovi všetky platby súvisiace s odstúpením od zmluvy, ktoré spotrebiteľ prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby uvedené v predchádzajúcej vete rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ zaplatil za tovar, ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci vráti spotrebiteľovi len v rozsahu najlacnejšieho štandardného spôsobu dodania ponúkaného predávajúcim, bez ohľadu na spôsob dodania, ktorý si spotrebiteľ zvolil. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že mu tovar vrátil. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je

 • predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na zákazku alebo tovaru určeného osobitne pre zákazníka
 • predaj tovaru, ktorý sa rýchlo kazí alebo podlieha skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nemožno vrátiť z hygienických alebo sanitárnych dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru alebo poskytovanie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ktorý môže nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • naliehavé opravy alebo údržba, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiada predávajúceho.

1.7.Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 1.8. Kupujúci je povinný vo vlastnom záujme dbať na to, aby bol výrobok určený na prepravu zabalený do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky na prepravu krehkého tovaru, s poistením. Vyplnený formulár odporúčame vytlačiť a priložiť k zásielke, ktorú zašlete na nižšie uvedenú adresu (doporučene alebo kuriérom). Predávajúci odporúča poistiť tovar v čase odoslania pre prípad reklamácie. O zásielky na dobierku sa predávajúci nestará.

Adresa:

YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Taliansko

 1. KDE:

1.1. Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER (ďalej len "predávajúci") týmto riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a postupe pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv, a to prostredníctvom tohto reklamačného poriadku v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.2. Tento reklamačný poriadok sa vydáva v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

2.1. Pri reklamácii tovaru

 1. a) musí byť predložený doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že tovar bol zakúpený u predávajúceho
 2. b) v prípade, že zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah zákonnej záruky, je potrebné predložiť originál záručného listu alebo záručnej karty, v ktorej bol rozsah tejto záruky stanovený.

2.2. V prípade, že spotrebiteľ dostal tovar, ktorý si neobjednal, je povinný nás čo najskôr kontaktovať, napr. na e-mailovej adrese: droni.bergamo@gmail.com. V takomto prípade má spotrebiteľ právo tovar neprevziať a spísať s osobou, ktorá mu tovar doručila, záznam o neprevzatí zásielky.

2.3. Odporúčame kupujúcemu, aby si tovar skontroloval ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu výrobku odporúčame skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia spísať záznam o poškodení v prítomnosti dopravcu. Za škody vzniknuté počas prepravy zodpovedá dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vykonaného zápisu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamáciu mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je vhodné uplatniť ihneď po jeho zistení, t. j. bezprostredne po prvom použití výrobku. Následné reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nemôžu byť akceptované.

 1. ZÁRUKA A JEJ TRVANIE

3.1. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu je upravená a zodpovedá platným všeobecne záväzným právnym predpisom. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak (t. j. na výrobky ponúkané komisionálne, kde platí zákonná záruka 12 mesiacov, pozri časť 4.3 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU), je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.

3.2. Vady, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť tovaru, môže kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho.

3.3.Záručné podmienky sú porušené

 • Ak je faktúra (záručný list) neúplná alebo neoprávnene zmenená
 • ak bol zmenený typ výrobku alebo sériové číslo, alebo ak nie je čitateľné číslo výrobcu na zariadení
 • ak boli údaje v záručnom liste zmenené neoprávnenou osobou
 • nedodržanie správneho používania a údržby výrobku uvedeného v návode na použitie
 • ak došlo k neodbornej manipulácii alebo k neoprávnenej manipulácii so zariadením
 • ak mechanické poškodenie spôsobil používateľ
 • ak závadu spôsobili cudzie látky, ktoré sa dostali do zariadenia
 • ak závadu spôsobil používateľ skladovaním alebo používaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)

3.4. Záručná doba a životnosť výrobku sú dva rôzne pojmy. Životnosť výrobku je určená spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom používaní môže byť životnosť výrobku kratšia ako poskytnutá záručná doba. Životnosť batérie je 6 mesiacov od zakúpenia, ak sú dodržané zásady používania batérie. Batériu telefónu je potrebné neustále udržiavať aspoň v mierne nabitom stave. Nepoužívaná batéria sa vybije približne do 1 mesiaca. Používanie alebo ponechanie chybných, poškodených alebo úplne nefunkčných batérií v zariadení môže spôsobiť znehodnotenie zariadenia. Na závady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka. Životnosť dátových nosičov, napr. pamäťových kariet, je 3 mesiace od zakúpenia.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVANÉHO TOVARU

4.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

4.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, ale predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 Občianskeho zákonníka).

4.3. V prípade použitých predmetov (napr. predvádzací model, komisionálny predaj) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4.4. Predávajúci môže vo vyhlásení pre kupujúceho poskytnúť záruku nad rámec zákonnej záruky, pričom podmienky a rozsah tejto záruky uvedie v písomnom vyhlásení alebo v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

4.5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iný dodávateľ ako predávajúci, záručná doba začína plynúť až dňom jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol súčinnosť potrebnú na vykonanie služby (v čl. 621 Občianskeho zákonníka).

4.6. Doba od uplatnenia zodpovednosti za vady do doby, kedy bol kupujúci povinný prevziať vec po vykonaní opravy, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

4.7. Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4.8. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru ďalší tovar ako darček zdarma, je na rozhodnutí zákazníka, či ponúkaný darček prijme. Darček však nie je predávanou vecou, preto predávajúci nezodpovedá ani za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci vie o prípadných vadách daru, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (v § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornil, zákazník má právo ho vrátiť (v § 629 Občianskeho zákonníka). Ak má zákazník právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť peniaze), je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, teda aj tovar prijatý ako dar (v § 457 Občianskeho zákonníka podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 1. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII

5.1. Kontaktujte nás na telefónnom čísle +39 3357366382 alebo e-mailom droni.bergamo@gmail.com.

5.2. Odporúčame vám vytlačiť vyplnený reklamačný formulár a priložiť ho k zásielke, ktorú zašlete na nižšie uvedenú adresu (poštou alebo kuriérom). Posielajte len samotný mobilný telefón/tovar, príslušenstvo k mobilnému telefónu/tovaru neposielajte. K zásielke musíte priložiť aj záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne inak hodnoverne preukázať, že tovar bol zakúpený u nás.

5.3. Kupujúci musí vo vlastnom záujme tvrdiť, že tovar určený na prepravu je zabalený do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky na prepravu krehkého tovaru, s poistením. Priame náklady na doručenie tovaru na adresu znáša spotrebiteľ. V prípade oprávnenej a uznanej reklamácie má však spotrebiteľ nárok na náhradu týchto vzniknutých nákladov. Stačí podať žiadosť o preplatenie nákladov na náš e-mail adrese:reklamacie@danimani.sk.

Upozornenie: Náklady na dopravu, dodanie a poštovné prepláca predávajúci zákazníkovi len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, bez ohľadu na spôsob doručenia zvolený spotrebiteľom.

5.4. Tovar zašlite na túto adresu: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG)

 1. LEHOTA NA VYRIEŠENIE REKLAMÁCIE

6.1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vyriešiť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručná služba (na § 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa).

6.2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa). Toto potvrdenie je kópiou reklamačného protokolu.

6.3. Predávajúci je povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyhlásenia zamestnanca povereného vybavovaním reklamácie, list obsahujúci písomné oznámenie o vybavení reklamácie.

6.4. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uplatnenia reklamácie kupujúcim, a teda odo dňa prevzatia zásielky predávajúcim. Podmienkou je, že Kupujúci poskytol Predávajúcemu súčinnosť pri riešení reklamácie, t. j. umožnil preskúmanie reklamovaného výrobku.

 1. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

7.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo, ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak to predávajúcemu nespôsobí neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za vadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

7.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

7.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Na účely reklamácie sa za opakovanú odstrániteľnú vadu považuje vada, ktorá sa vyskytla tretíkrát po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách.

7.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj v prípade výskytu odstrániteľných vád, avšak v prípade, ak kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady súčasne, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu.

7.7. Ak predávajúci neodstráni reklamáciu do 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu (v § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

7.8. Ak je vada neodstrániteľná, ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

7.9. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je na Kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Ak si však raz jedno z týchto práv zvolí, nemôže už túto voľbu jednostranne zmeniť.

7.10. Ak spotrebiteľ reklamoval tovar počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe výsledkov odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7.11. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ zašle takýto tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie a preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť opätovne; počas odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.

7.12. Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie všetky náklady, ktoré mu vznikli pri odbornom posúdení tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Vrátenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak však odborné posúdenie preukáže, že za vady zodpovedá spotrebiteľ, všetky náklady znáša spotrebiteľ.

 1. ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto spôsobov:
a) dodaním opraveného tovaru,b) výmenou tovaru,c) vrátením kúpnej ceny tovaru,d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia určenou predávajúcim,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov"). Príslušným orgánom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) talianska obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname orgánov alternatívneho riešenia sporov vedenom talianskym ministerstvom hospodárstva, pričom kupujúci má právo výberu, na ktorý z uvedených orgánov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Týmto nie je dotknuté právo podať žalobu na súd.

[[recommendation]]