ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

1.1. Οκαταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, η οποία προθεσμία θεωρείται ότι έχει λήξει εάν η ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση έχει αποσταλεί στον πωλητή το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Το αγαθό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τον καταναλωτή όταν ο καταναλωτής ή τρίτος που έχει υποδείξει ο καταναλωτής, με εξαίρεση τον μεταφορέα, παραλάβει όλα τα μέρη του παραγγελθέντος αγαθού ή όταν

 • περισσότερα από τα αγαθά που παρήγγειλε ο καταναλωτής με μία παραγγελία παραδίδονται χωριστά, κατά την παραλαβή του αγαθού που παραδόθηκε τελευταίο
 • παραδίδει αγαθά που αποτελούνται από διάφορα μέρη ή τεμάχια, κατά την παραλαβή του τελευταίου μέρους ή τεμαχίου.

1.2. Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εγγράφως στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του πωλητή - YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Ιταλία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: droni.bergamo@gmail.com . Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στο +39 3357366382.

ΈΝΤΥΠΟ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ

1.3. Κατά την παραλαβή των αγαθών εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποσυσκευάσει και να δοκιμάσει τα αγαθά κατάλληλα για να διαπιστώσει τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των αγαθών. Τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένα και πρέπει να αποσταλούν πίσω στον πωλητή με την απόδειξη αγοράς, πλήρη αξεσουάρ, τεκμηρίωση κ.λπ., δηλαδή όλα όσα είχαν σταλεί αρχικά από τον πωλητή.

1.4. Οκαταναλωτής είναι υπεύθυνος για κάθε μείωση της αξίας των αγαθών που υπέστη κατά τη χρήση τους εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης. Μεταξύ άλλων, οι γρατζουνιές, οι φουρκέτες και άλλες μικροζημιές των αγαθών θεωρούνται ότι μειώνουν την αξία των αγαθών. Ο αγοραστής ευθύνεται για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προέκυψε ως αποτέλεσμα τέτοιας επεξεργασίας των αγαθών, η οποία υπερβαίνει την επεξεργασία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των αγαθών.

1.5. Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της υπαναχώρησης του καταναλωτή, ο πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή όλες τις πληρωμές που σχετίζονται με την υπαναχώρηση και τις οποίες έλαβε βάσει ή σε σχέση με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών τελών και άλλων εξόδων και επιβαρύνσεων. Ο πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή την πληρωμή που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή των αγαθών, εκτός εάν ο καταναλωτής και ο πωλητής συμφωνήσουν διαφορετικά. Ωστόσο, τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και αποστολής επιστρέφονται από τον πωλητή στον καταναλωτή μόνο στο μέτρο του φθηνότερου τυποποιημένου τρόπου παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσης που επέλεξε ο καταναλωτής. Ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει την πληρωμή στον καταναλωτή πριν του παραδοθούν τα αγαθά ή πριν ο καταναλωτής αποδείξει ότι του επέστρεψε τα αγαθά. Ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η παράδοση των αγαθών, ακόμη και πριν από την έναρξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

1.6. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από σύμβαση που έχει ως αντικείμενο

 • την πώληση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη, αγαθών κατά παραγγελία ή αγαθών που προορίζονται ειδικά για έναν πελάτη
 • την πώληση αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία φθορά ή φθαρτότητα
 • την πώληση αγαθών που είναι κλεισμένα σε προστατευτική συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγιεινής ή υγιεινής και της οποίας η προστατευτική συσκευασία έχει σπάσει μετά την παράδοση,
 • η πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις μεταβολές των τιμών στη χρηματοπιστωτική αγορά, τις οποίες ο πωλητής δεν μπορεί να επηρεάσει και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης από τη σύμβαση
 • η πώληση αγαθών που, λόγω της φύσης τους, μπορούν, μετά την παράδοση, να αναμιχθούν αδιαχώριστα με άλλα αγαθά,
 • επείγουσες επισκευές ή συντηρήσεις που ζητούνται ρητά από τον καταναλωτή από τον πωλητή.

1.7.Τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών βαρύνουν τον καταναλωτή. Ο αγοραστής οφείλει, προς το συμφέρον του, να υποστηρίξει ότι το προϊόν προς μεταφορά είναι συσκευασμένο σε κατάλληλο και επαρκώς προστατευτικό υλικό συσκευασίας που πληροί τις απαιτήσεις μεταφοράς εύθραυστων αγαθών, με ασφάλιση. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε το συμπληρωμένο έντυπο και να το επισυνάψετε στο πακέτο, το οποίο θα αποστείλετε στην παρακάτω διεύθυνση (με συστημένη επιστολή ή courier). Ο πωλητής συνιστά την ασφάλιση των εμπορευμάτων κατά την αποστολή για τυχόν αξίωση. Οι αποστολές με αντικαταβολή δεν αναλαμβάνονται από τον πωλητή.

Διεύθυνση: Α:

YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Ιταλία

 1. ΓΙΑΤΙ

1.1. Η εταιρεία YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER (εφεξής "Πωλητής") ενημερώνει δεόντως τον καταναλωτή (εφεξής "Πελάτης" ή "Αγοραστής") σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες άσκησης των δικαιωμάτων ευθύνης της για ελαττώματα (εφεξής "Απαίτηση"), συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών σχετικά με το πού μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του και την εκτέλεση των επισκευών βάσει εγγύησης, μέσω της παρούσας διαδικασίας καταγγελίας σύμφωνα με το § 18 παρ. 1 του νόμου αριθ. 250/2007 Κ.Δ.Π. για την προστασία των καταναλωτών και την τροποποίηση του νόμου αριθ. 372/1990 Κ.Δ.Π. για τα αδικήματα, όπως ισχύει.

1.2. Η παρούσα διαδικασία καταγγελίας εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 40/1964 Coll. για τον Αστικό Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής "Αστικός Κώδικας"), τον νόμο αριθ. 250/2007 Coll. για την προστασία των καταναλωτών και την τροποποίηση του νόμου του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακίας αριθ. 372/1990 Coll. για τα αδικήματα, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής "Νόμος για την προστασία των καταναλωτών"), καθώς και άλλες γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

 1. ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

2.1. Κατά την υποβολή εμπορευμάτων για καταγγελία

 1. α) πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη αγοράς ή, κατά περίπτωση, με οποιοδήποτε άλλο μέσο πέραν πάσης αμφιβολίας, απόδειξη ότι τα αγαθά αγοράστηκαν από τον πωλητή
 2. β) σε περίπτωση που ο πελάτης ασκεί δικαίωμα που απορρέει από εγγύηση που υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της νόμιμης εγγύησης, πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο της δήλωσης εγγύησης ή της κάρτας εγγύησης στην οποία καθορίστηκε το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εγγύησης.

2.2. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παραλάβει αγαθά που δεν έχει παραγγείλει, οφείλει να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό, π.χ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: droni.bergamo@gmail.com. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να μην παραλάβει τα αγαθά και να συντάξει ένα πρακτικό μη παραλαβής της παράδοσης με το πρόσωπο που παρέδωσε τα αγαθά.

2.3. Συνιστούμε στον αγοραστή να επιθεωρεί τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή τους. Εάν διαπιστωθούν μηχανικές ζημιές στη συσκευασία του προϊόντος, συνιστάται να ελέγξει την κατάσταση των εμπορευμάτων και, σε περίπτωση βλάβης, να καταγράψει τη ζημιά παρουσία του μεταφορέα. Ο μεταφορέας ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά, καθώς τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα. Με βάση την καταγραφή που θα γίνει, ο πελάτης θα λάβει μια εύλογη έκπτωση ή ένα νέο προϊόν που θα παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση του συμβάντος ζημίας με τον μεταφορέα. Συνιστάται η υποβολή αιτήσεων για μηχανικές βλάβες στο προϊόν που δεν ήταν εμφανείς κατά την παραλαβή της αποστολής αμέσως μετά την ανίχνευσή τους, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη χρήση του προϊόντος. Μεταγενέστερες αξιώσεις για μηχανική βλάβη του προϊόντος δεν μπορούν πλέον να γίνουν δεκτές.

 1. ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΆΡΚΕΙΑ

3.1. Η εγγύηση για τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ρυθμίζεται και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς. Για τα πωλούμενα αγαθά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά (δηλαδή για τα προϊόντα που προσφέρονται από την προμήθεια, όπου ισχύει νόμιμη εγγύηση 12 μηνών, βλέπε ενότητα 4.3 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ), ισχύει νόμιμη περίοδος εγγύησης 24 μηνών. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά του αντικειμένου που προκαλείται από τη χρήση.

3.2. Ελαττώματα που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν κατά την παραλαβή των αγαθών και τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση για την ποιότητα των αγαθών μπορούν να προσβληθούν στον πωλητή από τον αγοραστή εγγράφως.

3.3. Οιόροι της εγγύησης παραβιάζονται

 • Εάν το τιμολόγιο (κάρτα εγγύησης) είναι ελλιπές ή αδικαιολόγητα αλλοιωμένο
 • εάν ο τύπος του προϊόντος ή ο σειριακός αριθμός έχει αλλάξει ή ο αριθμός του κατασκευαστή στη συσκευή δεν είναι ευανάγνωστος
 • εάν τα στοιχεία της δήλωσης εγγύησης έχουν τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 • μη τήρηση της ορθής χρήσης και συντήρησης του προϊόντος που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης
 • εάν έχει μεταφερθεί στην εγκατάσταση αντιεπαγγελματική ή αλλοίωση
 • εάν προκλήθηκε μηχανική βλάβη από τον χρήστη
 • εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από την είσοδο ξένων ουσιών στον εξοπλισμό
 • εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από τον χρήστη που αποθήκευσε ή χρησιμοποίησε τον εξοπλισμό σε ακατάλληλο περιβάλλον (υγρό, σκονισμένο, χημικά επιθετικό περιβάλλον)

3.4. Η περίοδος εγγύησης και η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος καθορίζεται από τη μέθοδο και την ένταση της χρήσης και ενδέχεται να μην ταυτίζεται πάντα με την περίοδο εγγύησης. Με εντατική χρήση, η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη περίοδο εγγύησης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι 6 μήνες από την αγορά, εάν τηρείται η πολιτική χρήσης της μπαταρίας. Είναι απαραίτητο να διατηρείτε την μπαταρία του τηλεφώνου τουλάχιστον σε ελαφρώς φορτισμένη κατάσταση ανά πάσα στιγμή. Μια μπαταρία που δεν χρησιμοποιείται θα αποφορτιστεί μόνη της μέσα σε περίπου 1 μήνα. Η χρήση ή η παραμονή ελαττωματικών, κατεστραμμένων ή εντελώς μη λειτουργικών μπαταριών στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει φθορά της συσκευής. Τα ελαττώματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η διάρκεια ζωής των φορέων δεδομένων, π.χ. των καρτών μνήμης, είναι 3 μήνες μετά την αγορά.

 1. ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΩΛΟΎΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

4.1. Ο πωλητής ευθύνεται για ελαττώματα που παρουσιάζουν τα πωληθέντα αγαθά κατά την παραλαβή τους από τον αγοραστή (άρθρο 619 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα) και για ελαττώματα που εμφανίζονται μετά την παραλαβή των αγαθών εντός της περιόδου εγγύησης (άρθρο 619 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα). Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες (άρθρο 620 του Αστικού Κώδικα).

4.2. Για τα είδη που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττώματος, η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες, αλλά ο πωλητής δεν ευθύνεται για το ελάττωμα για το οποίο έγινε διαπραγμάτευση χαμηλότερης τιμής (§ 619 του Αστικού Κώδικα).

4.3. Για μεταχειρισμένα αντικείμενα (π.χ. μοντέλο επίδειξης, πώληση με προμήθεια), η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες (άρθρο 620 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα).

4.4. Με δήλωσή του προς τον αγοραστή, ο πωλητής μπορεί να παράσχει εγγύηση πέραν του πεδίου εφαρμογής της νόμιμης εγγύησης, προσδιορίζοντας τους όρους και το πεδίο εφαρμογής αυτής της εγγύησης σε γραπτή δήλωση ή στο πιστοποιητικό εγγύησης (άρθρο 620 παράγραφος 5 του Αστικού Κώδικα).

4.5. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον αγοραστή (άρθρο 621 του Αστικού Κώδικα). Εάν τα αγοραζόμενα αγαθά πρόκειται να ανατεθούν σε εργολάβο διαφορετικό από τον πωλητή, η περίοδος εγγύησης αρχίζει μόνο κατά την ημερομηνία ανάθεσής τους, εάν ο αγοραστής έχει παραγγείλει την ανάθεση το αργότερο 3 εβδομάδες μετά την παραλαβή των αγαθών και έχει παράσχει δεόντως και εγκαίρως την αναγκαία συνεργασία για την εκτέλεση της υπηρεσίας (στο άρθρο 621 του Αστικού Κώδικα).

4.6. Το χρονικό διάστημα από την άσκηση της ευθύνης για ελαττώματα έως ότου ο αγοραστής υποχρεωθεί να παραλάβει το πράγμα μετά την ολοκλήρωση της επισκευής δεν υπολογίζεται στην περίοδο εγγύησης. Σε περίπτωση αντικατάστασης του εμπορεύματος, η περίοδος εγγύησης αρχίζει να τρέχει εκ νέου από την παραλαβή του νέου εμπορεύματος (άρθρο 627 του Αστικού Κώδικα).

4.7. Οι αξιώσεις ευθύνης για ελαττώματα αγαθών για τα οποία ισχύει η περίοδος εγγύησης παραγράφονται εάν δεν έχουν ασκηθεί εντός της περιόδου εγγύησης (άρθρο 626 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα).

4.8. Εάν, κατά την αγορά αγαθών, ο πωλητής προσφέρει στον πελάτη πρόσθετα αγαθά ως δωρεάν δώρο για τα πωληθέντα αγαθά, εναπόκειται στον πελάτη να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί το προσφερόμενο δώρο. Ωστόσο, το δώρο δεν αποτελεί πωλούμενο αγαθό, οπότε ο πωλητής δεν ευθύνεται επίσης για τα πιθανά ελαττώματά του. Ωστόσο, εάν ο πωλητής γνωρίζει τυχόν ελαττώματα του δώρου, υποχρεούται να προειδοποιήσει τον πελάτη κατά την προσφορά του δώρου (στο άρθρο 629 του Αστικού Κώδικα). Εάν το δώρο έχει ελαττώματα για τα οποία ο πωλητής δεν έχει προειδοποιήσει τον πελάτη, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να το επιστρέψει (στο άρθρο 629 του Αστικού Κώδικα). Εάν ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (επιστροφή χρημάτων), ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στον πωλητή όλα όσα έλαβε βάσει της σύμβασης, δηλαδή και τα αγαθά που έλαβε ως δώρο (στο άρθρο 457 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).

 1. ΠΏΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΉΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ

5.1.Επικοινωνήστε μαζί μας στο +39 3357366382 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου droni.bergamo@gmail.com.

5.2. Σας συμβουλεύουμε να εκτυπώσετε το συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας και να το επισυνάψετε στο πακέτο που θα στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση (ταχυδρομικώς ή με courier). Στείλτε μόνο το ίδιο το κινητό τηλέφωνο/τα αγαθά, δεν πρέπει να αποστέλλονται αξεσουάρ για το κινητό τηλέφωνο/τα αγαθά. Πρέπει επίσης να επισυνάψετε στο δέμα μια κάρτα εγγύησης ή απόδειξη αγοράς ή να αποδείξετε με άλλο τρόπο αξιόπιστα ότι τα αγαθά αγοράστηκαν από εμάς.

5.3. Ο αγοραστής οφείλει, προς το συμφέρον του, να ισχυριστεί ότι τα προς μεταφορά αγαθά είναι συσκευασμένα σε κατάλληλο και επαρκώς προστατευτικό υλικό συσκευασίας που πληροί τις απαιτήσεις για τη μεταφορά εύθραυστων αγαθών, με ασφάλιση. Τα άμεσα έξοδα παράδοσης των αγαθών στη διεύθυνση βαρύνουν τον καταναλωτή. Ωστόσο, σε περίπτωση νόμιμης και αποδεκτής καταγγελίας, ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή των εν λόγω δαπανών. Αρκεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής στο e-mail μας adrese:reklamacie@danimani.sk.

Προειδοποίηση: Τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και αποστολής επιστρέφονται από τον πωλητή στον πελάτη μόνο στο μέτρο της φθηνότερης συνήθους μεθόδου παράδοσης που προσφέρει ο πωλητής, ανεξάρτητα από τη μέθοδο παράδοσης που επιλέγει ο καταναλωτής.

5.4. Αποστολή των προϊόντων στην ακόλουθη διεύθυνση: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG)

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

6.1. Ο πωλητής ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του ή η υπηρεσία εγγύησης υποχρεούται να επιλύσει την καταγγελία άμεσα, σε σύνθετες περιπτώσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, ιδίως εάν απαιτείται σύνθετη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του προϊόντος, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το προϊόν με ένα νέο προϊόν (στο άρθρο 18 παράγραφος 4 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών). Ο πωλητής υποχρεούται, εάν δεν αποδεχθεί την καταγγελία εντός 3 εργάσιμων ημερών, να αποστείλει το προϊόν με δικά του έξοδα για επαγγελματική αξιολόγηση (άρθρο 18 παράγραφος 4 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών). Αυτή η υποχρέωση έχει επίσης μια υπηρεσία εγγύησης (στο § 18 παρ. 8 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών).

6.2. Ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει επιβεβαίωση στον πελάτη κατά την υποβολή καταγγελίας (§ 18 παρ. 5 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή). Η επιβεβαίωση αυτή είναι αντίγραφο του πρωτοκόλλου καταγγελίας.

6.3. Ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει γραπτό έγγραφο σχετικά με την επίλυση του παραπόνου το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου (§ 18 sec. 6 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών). Αυτό το έγγραφο είναι αντίγραφο του πρωτοκόλλου καταγγελίας με συμπληρωμένο το πεδίο της δήλωσης του υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτημένος να χειριστεί την καταγγελία, επιστολή που περιέχει γραπτή ειδοποίηση για την επίλυση της καταγγελίας.

6.4. Η προθεσμία για την επίλυση της καταγγελίας αρχίζει από την επομένη της υποβολής της καταγγελίας από τον αγοραστή και συνεπώς από την ημερομηνία παραλαβής της αποστολής από τον πωλητή. Προϋπόθεση είναι ο Αγοραστής να έχει παράσχει στον Πωλητή βοήθεια για την επίλυση της καταγγελίας, δηλαδή να έχει επιτρέψει την εξέταση του καταγγελλόμενου προϊόντος.

 1. ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΉΣΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ

7.1. Εάν πρόκειται για ελάττωμα που μπορεί να αφαιρεθεί, ο Αγοραστής δικαιούται τη δωρεάν, έγκαιρη και ορθή απομάκρυνσή του. Ο πωλητής αποφασίζει για τη μέθοδο απομάκρυνσης του ελαττώματος και υποχρεούται να το απομακρύνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (§ 622 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα).

7.2. Αντί της άρσης του ελαττώματος, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του αγαθού ή, αν το ελάττωμα αφορά μόνο μέρος του αγαθού, την αντικατάσταση του μέρους αυτού, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος για τον πωλητή σε σχέση με την τιμή του αγαθού ή τη σοβαρότητα του ελαττώματος (άρθρο 622 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα).

7.3. Αντί για την άρση του ελαττώματος, ο πωλητής μπορεί πάντα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό αγαθό με ελαττωματικό, εάν αυτό δεν προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στον αγοραστή (§ 622 παρ. 3 του Αστικού Κώδικα).

7.4. Εάν πρόκειται για ελάττωμα που δεν μπορεί να αποκατασταθεί και το οποίο εμποδίζει τη σωστή χρήση του αγαθού ως ελαττωματικό αγαθό, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του αγαθού ή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς (επιστροφή χρημάτων) (άρθρο 623 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα).

7.5. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα ανταλλαγής των αγαθών ή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση (επιστροφή χρημάτων) ακόμη και αν πρόκειται για αφαιρούμενο ελάττωμα, αλλά αν ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά τα αγαθά λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή (§ 623 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα). Για τους σκοπούς της καταγγελίας, ένα επαναλαμβανόμενο αφαιρούμενο ελάττωμα θεωρείται ότι εμφανίστηκε για τρίτη φορά μετά από τουλάχιστον δύο προηγούμενες επισκευές.

7.6. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του προϊόντος ή το δικαίωμα υπαναχώρησης (επιστροφής χρημάτων) ακόμη και αν υπάρχουν αφαιρούμενα ελαττώματα, αλλά αν ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν σωστά λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων. Ως μεγαλύτερος αριθμός ελαττωμάτων θεωρούνται ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία διαφορετικά αφαιρούμενα ελαττώματα, καθένα από τα οποία εμποδίζει την ορθή χρήση.

7.7. Εάν ο πωλητής δεν αποκαταστήσει την καταγγελία εντός 30 ημερών, ο αγοραστής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως εάν επρόκειτο για ανεπανόρθωτο ελάττωμα (στο άρθρο 18 παράγραφος 4 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών), δηλαδή το δικαίωμα ανταλλαγής των αγαθών ή επιστροφής των χρημάτων (υπαναχώρηση από τη σύμβαση).

7.8. Εάν το ελάττωμα είναι ανεπανόρθωτο, αλλά δεν εμποδίζει την ορθή χρήση των αγαθών, ο αγοραστής δικαιούται εύλογη έκπτωση επί της τιμής του προϊόντος.

7.9. Εάν ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα ανταλλαγής των αγαθών ή το δικαίωμα υπαναχώρησης (επιστροφή χρημάτων), εναπόκειται στον Αγοραστή ποιο από αυτά τα δικαιώματα θα ασκήσει. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα επιλέξει ένα από αυτά τα δικαιώματα, δεν μπορεί πλέον να αλλάξει μονομερώς την επιλογή αυτή.

7.10. Εάν ο καταναλωτής έχει υποβάλει καταγγελία σχετικά με τα αγαθά εντός των πρώτων 12 μηνών, ο πωλητής μπορεί να απορρίψει την καταγγελία μόνο βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εμπειρογνώμονα. Ο πωλητής υποχρεούται να παράσχει στον καταναλωτή αντίγραφο της επαγγελματικής αξιολόγησης που αιτιολογεί την απόρριψη της καταγγελίας το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίλυσης της καταγγελίας.

7.11. Εάν ο καταναλωτής έχει υποβάλει παράπονο για το προϊόν μετά την πάροδο 12 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης και ο πωλητής το έχει απορρίψει, ο πωλητής υποχρεούται να αναφέρει στην απόδειξη επίλυσης του παραπόνου σε ποιον μπορεί ο καταναλωτής να στείλει τα αγαθά για επαγγελματική αξιολόγηση. Εάν ο καταναλωτής αποστείλει τα εν λόγω αγαθά για επαγγελματική αξιολόγηση στο πρόσωπο που ορίζεται στην απόδειξη επίλυσης της καταγγελίας και αποδείξει την ευθύνη του πωλητή για το ελάττωμα που καταγγέλλεται στα αγαθά, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει εκ νέου την καταγγελία- κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής αξιολόγησης των αγαθών, η περίοδος εγγύησης δεν λήγει.

7.12. Ο πωλητής υποχρεούται να αποζημιώσει τον καταναλωτή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της εκ νέου υποβληθείσας καταγγελίας για όλα τα έξοδα που προέκυψαν κατά την επαγγελματική αξιολόγηση των αγαθών, καθώς και για όλα τα συναφή έξοδα στα οποία υποβλήθηκε δεόντως. Μια ανακτηθείσα καταγγελία δεν μπορεί να απορριφθεί. Ωστόσο, εάν η αξιολόγηση από εμπειρογνώμονα δείξει ότι ο καταναλωτής ευθύνεται για τα ελαττώματα, όλα τα έξοδα βαρύνουν τον καταναλωτή.

 1. ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

Ο πωλητής υποχρεούται να διευθετήσει την καταγγελία και να περατώσει τη διαδικασία καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) με την παράδοση των επισκευασμένων αγαθών,β) με την ανταλλαγή των αγαθών,γ) με την επιστροφή της τιμής αγοράς των αγαθών,δ) με την καταβολή εύλογης έκπτωσης επί της τιμής των αγαθών,ε) με γραπτή πρόσκληση για την ανάληψη της εκτέλεσης που καθορίζεται από τον πωλητή,

στ) με αιτιολογημένη απόρριψη της καταγγελίας των αγαθών.

9.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο Πωλητής χειρίστηκε την καταγγελία του ή θεωρεί ότι ο Πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για επανόρθωση. Εάν ο Πωλητής απαντήσει αρνητικά στο αίτημα του Αγοραστή σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ή δεν απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για την έναρξη εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τη διάταξη του § 12 του νόμου αριθ. 391/2015 Coll. για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση ορισμένων νόμων (εφεξής ο "νόμος για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών"). Αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τον πωλητή είναι (i) η ιταλική εμπορική επιθεώρηση ή άλλο σχετικό εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που τηρείται από το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας, ενώ ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε ποιον από τους αναφερόμενους στον κατάλογο φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα απευθυνθεί. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη.

[[recommendation]]