ELÁLLÁSI JOG

A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

1. A FOGYASZTÓNAK A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSI JOGÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

1.1Afogyasztó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, amely határidő akkor tekintendő lejártnak, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a határidő utolsó napján elküldték az eladónak. Az árut akkor kell úgy tekinteni, hogy a fogyasztó átvette, ha a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - a megrendelt áru valamennyi részét átvette, vagy ha

 • a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt több árut külön-külön szállítják le, az utoljára leszállított áru átvételének időpontjában
 • a több részből vagy darabból álló árut az utolsó rész vagy darab átvételekor szállítja.

1.2. A fogyasztó a szerződéstől való elállási jogát írásban gyakorolhatja az eladó székhelyének címére küldött - YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Olaszország a következő e-mail címen: droni.bergamo@gmail.com . Alternatívaként kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a +39 3357366382 telefonszámon.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

1.3. Az áru átvételekor az elállási határidőn belül a fogyasztónak joga van kicsomagolni és megfelelően tesztelni az árut, hogy meggyőződjön az áru jellemzőiről és működőképességéről. A visszaküldött áru nem lehet sérült, és azt a vásárlást igazoló bizonylattal, a teljes tartozékokkal, dokumentációval stb. együtt kell visszaküldeni az eladónak, azaz mindazzal, amit eredetileg az eladó küldött.

1.4. A fogyasztó felel az áru használat során az elállási időn belül elszenvedett értékcsökkenésért. Többek között a karcolások, hajszálrepedések és az áru egyéb kisebb sérülései is az áru értékcsökkenésének minősülnek. A vásárló felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru ilyen, az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelésen túlmutató kezeléséből adódik.

1.5. A fogyasztó elállásának kézbesítésétől számított 14 napon belül az eladó köteles visszatéríteni a fogyasztónak az elállással kapcsolatos és a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi kifizetést, beleértve a fuvarozási, szállítási és postaköltségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az eladó az előző mondatban említett fizetést ugyanolyan módon téríti vissza a fogyasztónak, mint amilyen módon a fogyasztó az áruért fizetett, kivéve, ha a fogyasztó és az eladó másként állapodik meg. A szállítási, kézbesítési és postaköltségeket azonban az eladó csak az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód mértékéig téríti vissza a fogyasztónak, függetlenül a fogyasztó által választott szállítási módtól. Az eladó nem köteles a fizetést a fogyasztónak visszafizetni, mielőtt az árut a fogyasztónak leszállították, vagy mielőtt a fogyasztó igazolja, hogy az árut visszaküldte neki. A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru leszállítása.

1.6. A fogyasztó nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya

 • a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áru, egyedi gyártású áru vagy kifejezetten a fogyasztó számára készült áru értékesítése
 • a gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése
 • olyan áru értékesítése, amely olyan védőcsomagolásban van, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása a szállítást követően felszakadt;
 • olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci ármozgásoktól függ, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amelyek a szerződéstől való elállás időtartama alatt következhetnek be.
 • olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal;
 • a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás.

1.7. Azáru visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. A vevő saját érdekében köteles érvelni, hogy a szállításra szánt terméket megfelelő és kellően védő csomagolóanyagba csomagolják, amely megfelel a törékeny áruk szállítására vonatkozó követelményeknek, biztosítással. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a kitöltött űrlapot, és csatolja a csomaghoz, amelyet az alábbi címre küld (ajánlott levélben vagy futárral). Az eladó azt javasolja, hogy az árut a feladáskor biztosítsa a reklamáció esetére. Az utánvétes küldeményekről az eladó nem gondoskodik.

Cím:

YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Olaszország

 1. MIÉRT

1.1. A YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER vállalat (a továbbiakban: "Eladó") ezúton megfelelően tájékoztatja a fogyasztót (a továbbiakban: "Vevő" vagy "Vevő") a hibákért való felelősségi jogai (a továbbiakban: "Reklamáció") gyakorlásának feltételeiről és eljárásáról, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére és a garanciális javítások elvégzésére vonatkozó részleteket, a jelen reklamációs eljárás útján, a § 18. § (1) bekezdésének megfelelően, a fogyasztóvédelemről és a 372/1990 sz. törvény módosításáról szóló, módosított 250/2007 sz. törvény (a továbbiakban: "Törvény a szabálysértésekről").

1.2. A jelen panaszeljárás a módosított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló, módosított, a szabálysértésekről szóló 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény), valamint a Szlovák Köztársaság egyéb, általánosan kötelező erejű jogszabályai alapján kerül kiadásra.

 1. A PANASZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

2.1. Az áru reklamációra történő benyújtásakor

 1. a) bizonyítani kell a vásárlást, vagy adott esetben bármely más, kétséget kizáró módon bizonyítani kell, hogy az árut az eladótól vásárolták meg
 2. b) abban az esetben, ha a vásárló a törvényes jótállás körét meghaladó jótállásból eredő jogát gyakorolja, be kell nyújtani a jótállási nyilatkozat vagy a jótállási jegy eredeti példányát, amelyben a jótállás körét megállapították.

2.2. Abban az esetben, ha a fogyasztó olyan árut kapott, amelyet nem rendelt meg, a lehető leghamarabb kapcsolatba kell lépnie velünk, például a következő e-mail címen: droni.bergamo@gmail.com. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van ahhoz, hogy az árut ne vegye át, és az áru átvételének elmaradásáról jegyzőkönyvet írasson az árut átadó személynél.

2.3. Javasoljuk, hogy a vásárló az árut az átvételt követően azonnal vizsgálja meg. Ha a termék csomagolásán mechanikai sérülést észlel, célszerű az áru állapotát ellenőrizni, és sérülés esetén a fuvarozó jelenlétében jegyzőkönyvezni a sérülést. A fuvarozó felel a szállítás során keletkezett károkért, mivel az áru biztosítva van. Az elvégzett regisztráció alapján a vásárló ésszerű árengedményt kap, vagy a káresemény után a fuvarozóval történő megkötés után új terméket szállítanak. A termék mechanikai sérülése esetén, amely a küldemény átvételekor nem volt nyilvánvaló, célszerű az észlelés után azonnal, azaz a termék első használatba vétele után azonnal reklamációt benyújtani. A termék mechanikai sérülésére vonatkozó későbbi kárigényeket már nem lehet elfogadni.

 1. JÓTÁLLÁS ÉS IDŐTARTAM

3.1. A webáruházon keresztül értékesített árukra vonatkozó jótállás szabályozott, és megfelel a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírásoknak. Az eladott árukra, hacsak nincs másképp meghatározva (azaz a jutalék által kínált termékekre, amelyekre 12 hónapos törvényes jótállás vonatkozik, lásd a 4.3. szakaszt az ELADOTT ÁRUK HIBÁIért való felelősségről), 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik. A jótállási időszak az áru átvételének napján kezdődik. A garancia nem terjed ki az árucikk használatból eredő normál elhasználódására.

3.2. Az áru átvételekor nem észlelhető hibákat, amelyekre az áru minőségére vonatkozó garancia vonatkozik, a Vevő írásban kifogásolhatja az Eladónál.

3.3. A garanciális feltételek megsértése esetén

 • Ha a számla (jótállási jegy) hiányos vagy indokolatlanul megváltozott
 • ha a termék típusát vagy sorozatszámát megváltoztatták, vagy a készüléken lévő gyártói szám nem olvasható
 • ha a jótállási nyilatkozat adatait illetéktelen személy megváltoztatta
 • a termék használati útmutatóban meghatározott helyes használatának és karbantartásának be nem tartása esetén
 • ha szakszerűtlenül vagy szabálytalanul vitték át a létesítményt
 • ha a mechanikai sérülést a felhasználó okozta
 • ha a hibát a berendezésbe jutott idegen anyagok okozták
 • ha a hibát az okozta, hogy a felhasználó nem megfelelő környezetben (nedves, poros, kémiailag agresszív környezetben) tárolta vagy használta a berendezést

3.4. A garanciaidő és a termék élettartama két különböző fogalom. A termék élettartamát a használat módja és intenzitása határozza meg, és nem mindig egyezik meg a garanciaidővel. Intenzív használat esetén a termék élettartama rövidebb lehet, mint a megadott garanciaidő. Az akkumulátor élettartama a vásárlástól számított 6 hónap, ha az akkumulátor-használati szabályzatot betartják. A telefon akkumulátorát mindig legalább enyhén feltöltött állapotban kell tartani. A használaton kívüli akkumulátor körülbelül 1 hónapon belül lemerül. A hibás, sérült vagy teljesen működésképtelen akkumulátorok használata vagy a készülékben hagyása a készülék károsodását okozhatja. A nem megfelelő használatból eredő hibákra a garancia nem terjed ki. Az adathordozók, pl. memóriakártyák élettartama a vásárlástól számított 3 hónap.

 1. FELELŐSSÉG AZ ELADOTT ÁRUK HIBÁIÉRT

4.1. Az eladó felel azokért a hibákért, amelyeket az eladott áru a vevő általi átvételkor mutat (a Polgári Törvénykönyv 619. cikkének (1) bekezdése), valamint azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően, a jótállási időn belül jelentkeznek (a Polgári Törvénykönyv 619. cikkének (2) bekezdése). A jótállási idő 24 hónap (a Polgári Törvénykönyv 620. cikke).

4.2. A hiba miatt alacsonyabb áron értékesített termékek esetében a jótállási idő 24 hónap, de az eladó nem felel azért a hibáért, amelyért alacsonyabb árat alkudtak ki (§ a Polgári Törvénykönyv 619. cikke).

4.3. Használt tárgyak (pl. bemutató modell, bizományosi értékesítés) esetében a jótállási idő 12 hónap (a Polgári Törvénykönyv 620. cikkének (2) bekezdése).

4.4. Az eladó a vevőnek tett nyilatkozatában a törvényes jótállás körét meghaladó jótállást vállalhat, a jótállás feltételeit és terjedelmét írásbeli nyilatkozatban vagy a jótállási jegyben meghatározva (a Polgári Törvénykönyv 620. cikkének (5) bekezdése).

4.5. A jótállási időszak az áru vevő általi átvételének napján kezdődik (a Polgári Törvénykönyv 621. cikke). Ha a megvásárolt árut az eladótól eltérő vállalkozónak kell üzembe helyeznie, a jótállási idő csak akkor kezdődik az üzembe helyezés napján, ha a vevő az üzembe helyezést legkésőbb az áru átvételét követő 3 héten belül megrendelte, és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést megfelelően és időben biztosította (a Polgári Törvénykönyv 621. cikkében).

4.6. A szavatossági időbe nem számít bele a hibáért való felelősség gyakorlásától addig az időszak, amíg a vevő a javítás befejezését követően köteles a dolgot átvenni. Ha az árut kicserélik, a jótállási idő az új áru átvételekor kezdődik újra (a Polgári Törvénykönyv 627. §-a).

4.7. A jótállási idő hatálya alá tartozó áru hibájára vonatkozó felelősségi igények elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem érvényesítették (a Polgári Törvénykönyv 626. § (1) bekezdése).

4.8. Ha az eladó az áru megvásárlásakor az eladott áru mellé további árut ajánl fel a vevőnek ingyenes ajándékként, a vevőnek kell eldöntenie, hogy elfogadja-e a felajánlott ajándékot. Az ajándék azonban nem minősül eladott dolognak, így annak esetleges hibáiért sem felel az eladó. Ha azonban az eladónak tudomása van az ajándék esetleges hibáiról, köteles figyelmeztetni a vásárlót az ajándék felajánlásakor (a Polgári Törvénykönyv 629. cikkében). Ha az ajándéknak olyan hibái vannak, amelyekre az eladó nem figyelmeztette a vásárlót, a vásárlónak joga van visszaszolgáltatni azt (a Polgári Törvénykönyv 629. cikkében). Ha a vásárlónak joga van a szerződéstől való elállásra (visszatérítés), a vásárló köteles az eladónak visszaadni mindent, amit a szerződés alapján kapott, azaz az ajándékba kapott árut is (a Polgári Törvénykönyv 457. cikkében a Polgári Törvénykönyv 48. cikkének (2) bekezdése alapján).

 1. HOGYAN KELL ELJÁRNI A REKLAMÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN

5.1. Vegye fel velünk a kapcsolatot a +39 3357366382 telefonszámon vagy a droni.bergamo@gmail.com e-mail címen.

5.2. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a kitöltött panasztételi űrlapot, és csatolja azt a csomaghoz, amelyet az alábbi címre küld (postán vagy futárral). Csak magát a mobiltelefont/árut küldje el, a mobiltelefonhoz/áruhoz tartozó tartozékokat ne küldje el. A csomaghoz csatolnia kell a garanciajegyet vagy a vásárlást igazoló bizonylatot is, vagy más módon hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az árut tőlünk vásárolta.

5.3. A vásárlónak saját érdekkörében kell követelnie, hogy a szállításra szánt árut megfelelő és kellően védő csomagolóanyagba csomagolják, amely megfelel a törékeny áruk szállítására vonatkozó követelményeknek, biztosítással együtt. Az áru címre szállításának közvetlen költségei a fogyasztót terhelik. Jogos és elfogadott panasz esetén azonban a fogyasztó jogosult e felmerült költségek megtérítésére. A visszatérítésre vonatkozó igényt egyszerűen nyújtsa be a adrese:reklamacie@danimani.sk e-mail címünkön.

Figyelmeztetés: A szállítási, kézbesítési és szállítási költségeket az eladó csak az eladó által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási mód mértékéig téríti meg a fogyasztónak, függetlenül a fogyasztó által választott szállítási módtól.

5.4. Az árut a következő címre kell küldeni: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG) Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG ).

 1. A PANASZ MEGOLDÁSÁNAK HATÁRIDEJE

6.1. Az eladó vagy annak megbízott alkalmazottja, illetve a garanciális szerviz köteles a reklamációt haladéktalanul, összetett esetekben 3 munkanapon belül megoldani. Indokolt esetekben, különösen, ha a termék állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított30 napon belül . Ezen határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a terméket új termékre cserélni (a fogyasztóvédelmi törvény 18. cikkének (4) bekezdésében). Az eladó köteles, ha 3 munkanapon belül nem fogadja el a panaszt, a terméket saját költségén szakmai értékelésre elküldeni (a fogyasztóvédelmi törvény 18. cikkének (4) bekezdése). Ez a kötelezettség garanciális szolgáltatással is jár (a fogyasztóvédelmi törvény 18. cikkének (8) bekezdésében § ).

6.2. Az eladó köteles visszaigazolást adni a vásárlónak a panasz benyújtásáról (§ 18. § 5. bek. a fogyasztóvédelmi törvényben). Ez a visszaigazolás a panaszbejelentési jegyzőkönyv másolata.

6.3. Az eladó köteles legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül írásos dokumentumot kiállítani a panasz megoldásáról (§ 18 sec. 6 a fogyasztóvédelmi törvény). Ez az okirati bizonyíték a panasz jegyzőkönyv egy példánya a panasz kezelésére jogosult alkalmazott nyilatkozatának kitöltött mezőjével, a panasz megoldásáról szóló írásbeli értesítést tartalmazó levél.

6.4. A panasz megoldásának határideje a Vevő panaszának benyújtását követő napon, tehát a küldemény Eladó általi átvételének napjától kezdődik. Feltétel, hogy a Vevő segítséget nyújtott az Eladónak a reklamáció megoldásához, azaz lehetővé tette a reklamált termék vizsgálatát.

 1. A REKLAMÁCIÓ RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

7.1. Ha olyan hibáról van szó, amely eltávolítható, a Vevő jogosult annak ingyenes, időben történő és megfelelő eltávolítására. Az eladó dönt a hiba eltávolításának módjáról, és köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani (§ 622 Ptk. 1. § (1) bekezdés).

7.2. A Vevő a hiba elhárítása helyett követelheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, ennek a résznek a kicserélését, ha ez nem jár az Eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest ésszerűtlen költségekkel (Ptk. 622. § (2) bekezdés).

7.3. A hiba elhárítása helyett az eladó bármikor kicserélheti a hibás árut hibátlanra, ha ez nem okoz súlyos nehézségeket a vevőnek (§ 622 a Polgári Törvénykönyv 3. bekezdése).

7.4. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet kijavítani, és amely megakadályozza az áru hibátlan, hibátlan áruként való rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van az áru kicserélésére vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra (visszatérítés) (a Polgári Törvénykönyv 623. cikkének (1) bekezdése).

7.5. A vevőnek joga van az áru kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra (visszatérítés) akkor is, ha eltávolítható hibáról van szó, de ha a vevő a javítást követően a hiba megismétlődése miatt nem tudja megfelelően használni az árut (§ 623 sec. 1. a Polgári Törvénykönyv). A reklamáció szempontjából az ismétlődő eltávolítható hibát úgy kell tekinteni, hogy az legalább két korábbi javítás után harmadszor is előfordult.

7.6. A vásárlónak joga van az áru cseréjére vagy az elállási (visszatérítési) jogra akkor is, ha eltávolítható hiba áll fenn, de ha a vásárló nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket. Egyszerre legalább három különböző eltávolítható hiba nagyobb számú hibának minősül, amelyek mindegyike akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

7.7. Ha az eladó 30 napon belül nem orvosolja a kifogást, a vásárlót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha elháríthatatlan hibáról lenne szó (a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (4) bekezdésében), azaz joga van az áru kicserélésére vagy a pénz visszafizetésére (elállás a szerződéstől).

7.8. Ha a hiba javíthatatlan, de nem akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, a Vevő jogosult a termék árából ésszerű árengedményre.

7.9. Ha a Vevőnek joga van az áru kicserélésére vagy az elállási jogra (visszatérítés), a Vevőnek kell eldöntenie, hogy e jogok közül melyikkel él. Ha azonban egyszer már választotta e jogok valamelyikét, ezt a választását egyoldalúan már nem változtathatja meg.

7.10. Ha a fogyasztó az első 12 hónapon belül panaszt tett az áruval kapcsolatban, az eladó csak a szakértői vizsgálat eredménye alapján utasíthatja el a panaszt. Az eladó köteles a reklamáció elutasítását indokoló szakmai értékelés egy példányát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani legkésőbb a reklamáció megoldásától számított 14 napon belül.

7.11. Ha a fogyasztó a szerződéskötéstől számított 12 hónap elteltével nyújtott be panaszt a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, az eladó köteles a panasz megoldását igazoló bizonylatban megjelölni, hogy a fogyasztó kinek küldheti el az árut szakmai értékelésre. Ha a fogyasztó az árut szakmai értékelésre elküldi a panasz megoldását igazoló bizonylatban megjelölt személynek, és bizonyítja az eladó felelősségét az áru kifogásolt hibájáért, a fogyasztó újra benyújthatja a panaszt; az áru szakmai értékelése alatt a jótállási idő nem jár le.

7.12. Az eladó köteles a fogyasztónak az ismételten benyújtott panasz benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakmai értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatban szabályszerűen felmerült valamennyi költséget. A visszavont reklamáció nem utasítható el. Ha azonban a szakértői értékelés azt mutatja, hogy a fogyasztó felelős a hibákért, minden költséget a fogyasztónak kell viselnie.

 1. A PANASZ ELUTASÍTÁSA

Az eladó köteles a reklamációt rendezni és a reklamációs eljárást a következő módok valamelyikével megszüntetni:
a) a kijavított áru leszállításával,b) az áru cseréjével,c) az áru vételárának visszatérítésével,d) az áru árából ésszerű árengedmény fizetésével,e) az eladó által meghatározott írásbeli felszólítással a teljesítés átvételére,

f) az áru reklamációjának indokolással ellátott elutasításával.

9.ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

Abban az esetben, ha a Vevő elégedetlen azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vevőnek jogában áll jogorvoslatért az Eladóhoz fordulni. Amennyiben az Eladó a Vevő előző mondat szerinti megkeresésére nemlegesen válaszol, vagy a Vevő általi elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol, a Vevőnek joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. sz. törvény (a továbbiakban: fogyasztói alternatív vitarendezésről szóló törvény) § 12. rendelkezése alapján. Az eladóval szembeni alternatív fogyasztói vitarendezés illetékes szerve (i) az olasz kereskedelmi felügyelet vagy az olasz gazdasági minisztérium által vezetett alternatív vitarendezési szervek listáján szereplő más megfelelő felhatalmazott jogi személy, míg a Vevőnek joga van megválasztani, hogy a felsorolt alternatív vitarendezési szervek közül melyikhez fordul. Ez nem érinti a bírósági eljáráshoz való jogot.

[[recommendation]]