PODMIENKY A USTANOVENIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Spoločnosť YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Taliansko, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Bergame REA BG-424848, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre obchodných partnerov, ktorí majú záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER za účelom ďalšej a podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností:

 1. KEĎŽE
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER je online predajcom tovaru (ďalej len "predávajúci"), ktorý je podrobne špecifikovaný v objednávke alebo zmluve uzatvorenej s konkrétnym kupujúcim.
 • Kontaktné údaje predávajúceho sú: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Taliansko tel. +393357366382 , e-mail: droni.bergamo@gmail.com
 • Podmienky dodania tovaru spoločnosťou YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, ako aj práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie sú v jednotlivých zmluvách uvedené alebo upravené inak, sa riadia nasledujúcimi predpismi so záväzným poradím v tomto poradí: tieto všeobecné obchodné podmienky, zákon č. 40/1964 Zb. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o predaji na diaľku"), zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.
 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 • Predávajúci predáva svoj tovar prostredníctvom internetovej stránky www.drones-spare-parts.com. Na uvedenej internetovej stránke má kupujúci možnosť kliknúť na vybraný produkt, dozvedieť sa o vybranom tovare, jeho vzhľade, hlavných vlastnostiach, celkovej cene vrátane dane z pridanej hodnoty a skladovej dostupnosti. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú zahrnuté v cene zobrazeného produktu.
 • Náklady na dopravu a dodanie uvádza predávajúci v objednávkovom formulári v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dodania objednaného tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre kúpu uvedeného tovaru, uskutoční objednávku vybraného tovaru vyplnením online objednávkového formulára na www.drones-spare-parts.com. V rámci objednávkového formulára predávajúci informuje kupujúceho o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné, prípadne iných nákladoch spojených s dodaním tovaru, a to vo fáze objednávky, kedy sa kupujúci môže rozhodnúť objednávku nevykonať, t.j. pred jej záväzným potvrdením.
 • Spotrebiteľ dokončí objednávku stlačením tlačidla "dokončiť objednávku", čo znamená, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Predtým je spotrebiteľ povinný oboznámiť sa s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť kliknutím na tlačidlo "Potvrdzujem, že som sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.drones-spare-parts.com. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla "Dokončiť objednávku - Objednávka s povinnosťou platby", spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim informovaný o
  • vlastnostiach tovaru
  • celkovej cene, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť predávajúcemu,
  • všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii, nasledovné informácie:
  • potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke
 • Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a zároveň informuje kupujúceho o cene za dodanie objednaného tovaru. V rozsahu prijatej objednávky sa uzatvára kúpna zmluva. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu vzniká povinnosť prevziať objednaný tovar od predávajúceho a zaplatiť jeho cenu. Omyl kupujúceho pri objednávaní tovaru nie je dôvodom na reklamáciu tovaru.
 1. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
 • Všetky ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
 • Preddavkovým prevodom na účet predávajúceho: IBAN:
  BANKOVÉ SPOJENIE:IT54W0301503200000006175708SWIFT: FEBIITM2
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť cenu v lehote uvedenej v objednávke. Ak si kupujúci zvolil platbu vopred - platba na účet, je povinný zaplatiť celú sumu do piatich pracovných dní. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v súlade s objednávkou v stanovenej lehote sa tovar kupujúcemu nedodá a objednávka sa zruší.
 • Zaplatením sa rozumie okamih pripísania ceny na účet predávajúceho.
 • Dodávky objednaného tovaru budú expedované v čo najkratšom čase 24-48 hodín v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každej položke. Ak nie je pri tovare uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky je do 30 dní od doručenia.
 • Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 • V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať predmetný tovar alebo jeho časť (tovar nie je dostupný, nie je na sklade, tovar je obmedzený, tovar sa už nevyrába, tovar nie je možné dodať za pôvodnú cenu z dôvodu neštandardného výkyvu výmenného kurzu a podobne), môže túto objednávku zrušiť, prípadne predĺžiť dodaciu lehotu alebo zaslať obdobný druh tovaru v rovnakej cenovej kategórii. O týchto skutočnostiach predávajúci včas informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak si kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom z dôvodu chyby v internom informačnom systéme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj po tom, ako kupujúcemu doručí e-mail s potvrdením jeho objednávky. V takom prípade predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k nesprávne uvedenej cene, sú najmä tieto

  - cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje kúpnu cenu);

  - v cene tovaru chýba alebo navyše chýba jedna alebo viac číslic;

  - zľava na tovar presahuje 50 % bez toho, aby bol tovar súčasťou špeciálnej marketingovej akcie alebo predajnej akcie označenej špeciálnym symbolom.

 • Tovar zasielame prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD. Hneď ako je tovar odoslaný (predaný dopravcovi), kupujúci je o tom informovaný e-mailom. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s doručením tovaru, a to pri prvom alebo opakovanom doručení. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
 • Súčasťou balenia dodaného tovaru je aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny.
 1. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD RIZIKA ŠKODY
 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, okamihom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar prevezme.
 • Odporúčame kupujúcemu, aby si tovar skontroloval bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu výrobku je potrebné skontrolovať stav tovaru a v prípade jeho poškodenia spísať zápis za prítomnosti dopravcu. Za škody vzniknuté počas prepravy zodpovedá dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vykonaného zápisu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, sa uplatňuje bezprostredne po jeho zistení, t. j. bezprostredne po prvom použití výrobku. Následné reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nemôžu byť akceptované.
 • Odporúčame kupujúcemu skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí (typ tovaru, sériové číslo, farba, model, správne fakturačné údaje a ďalšie podstatné náležitosti). V prípade, že ste dostali tovar, ktorý nebol objednaný, kontaktujte nás bezodkladne po zistení, aby sme mohli situáciu vyriešiť.
 • Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokumentoch týkajúcich sa tovaru uvedené inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo v priloženom návode uvedená dlhšia lehota, záručná doba nekončí pred uplynutím tejto lehoty. Nároky zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u predávajúceho v súlade s nasledujúcim postupom.
 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY)

Reklamačný poriadok je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Z dôvodu prehľadnosti je uvedený v časti - Reklamácie a odstúpenie od zmluvy.

 1. DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba konajúca v rámci podnikateľskej alebo inej činnosti. Vzájomné vzťahy sa naďalej riadia týmito obchodnými podmienkami (zmluvou).
 • Trvanie záručnej doby pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba prevezme tovar, skontroluje zásielku (typ tovaru, farbu, sériové číslo - IMEI a pod.), dokumentáciu (faktúra, pokladničný blok, obal). Rozhodujúcim dátumom pre lehotu na uplatnenie reklamácie je dátum prevzatia zásielky kuriérom alebo poštovým doručovateľom. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a dokumentáciu a v prípade nezhody bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 • Odporúčame kupujúcemu skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu výrobku je potrebné skontrolovať stav tovaru a v prípade jeho poškodenia spísať zápis za prítomnosti prepravcu. Za škody vzniknuté počas prepravy zodpovedá dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vykonaného zápisu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, sa uplatňuje bezprostredne po jeho zistení, t. j. bezprostredne po prvom použití výrobku. Následné reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nemôžu byť akceptované.
 • V prípade reklamácie tovaru môže reklamačná lehota v niektorých prípadoch trvať dlhšie ako 30 dní (až 90 dní), (záručný servis alebo dodávateľ nevyrieši reklamáciu v 30-dňovej lehote).
 • Uplatňovanie záruky: V prípade, že sa záruka neuplatňuje, je potrebné, aby sa záruka uplatnila v rámci záručného servisu: Ak ide o odstrániteľnú vadu, máte právo na bezplatné a riadne odstránenie vady; ak ide o neodstrániteľnú vadu, máte právo odstúpiť od zmluvy.
 • Nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
 • Odstúpenie od zmluvy nie je možné.
 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov"). Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) talianska obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname orgánov alternatívneho riešenia sporov vedenom talianskym ministerstvom hospodárstva, pričom kupujúci má právo výberu, na ktorý z vyššie uvedených orgánov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Tým nie je dotknutá možnosť podať žalobu na súd.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Tieto všeobecné podmienky sú záväzné odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho drones-spare-parts.com
 • Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru a dodacími podmienkami, ktoré akceptuje, a že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom platným v čase odoslania objednávky, ako aj s informáciami poskytnutými predávajúcim po odoslaní objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť/alebo doplniť reklamačný poriadok a všeobecné obchodné podmienky. Zmeny alebo doplnky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.drones-spare-parts.com.

[[recommendation]]