ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Η εταιρεία YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Ιταλία, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του περιφερειακού δικαστηρίου του Μπέργκαμο REA BG-424848, εκδίδει τους ακόλουθους γενικούς όρους και προϋποθέσεις προς τους επιχειρηματικούς εταίρους που ενδιαφέρονται να συνάψουν συμβατική σχέση με την YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER με σκοπό την περαιτέρω και λεπτομερέστερη ρύθμιση των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων:

 1. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΌΤΙ
 • ΗYUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER είναι διαδικτυακός πωλητής αγαθών (εφεξής "Πωλητής"), τα οποία προσδιορίζονται λεπτομερώς στην παραγγελία ή στη σύμβαση που συνάπτεται με συγκεκριμένο αγοραστή.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του Πωλητή είναι τα εξής: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italy tel. +393357366382 , e-mail: droni.bergamo@gmail.com.
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις παράδοσης των αγαθών από την YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ των μερών, εκτός εάν καθορίζονται ή ρυθμίζονται διαφορετικά στις επιμέρους συμβάσεις, διέπονται από τους ακόλουθους κανονισμούς με δεσμευτική σειρά με την ακόλουθη σειρά: οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, ο νόμος αριθ. 102/2014 Κ.Δ.Π. για την προστασία των καταναλωτών κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών βάσει σύμβασης εξ αποστάσεως ή σύμβασης που συνάπτεται εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του πωλητή και για την τροποποίηση ορισμένων νόμων (εφεξής "νόμος περί πωλήσεων εξ αποστάσεως"), νόμος αριθ. 40/1964 Κ.Δ.Π. Αστικός Κώδικας.
 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΏΝ
 • Ο πωλητής πωλεί τα αγαθά του μέσω του δικτυακού τόπου www.drones-spare-parts.com. Στην αναφερόμενη ιστοσελίδα, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να κάνει κλικ στο επιλεγμένο προϊόν, να ενημερωθεί για τα επιλεγμένα αγαθά, την εμφάνισή τους, τα κύρια χαρακτηριστικά τους, τη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των αγαθών δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του εμφανιζόμενου προϊόντος.
 • Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης καθορίζεται από τον πωλητή στο έντυπο παραγγελίας ανάλογα με τη μέθοδο παράδοσης που επιλέγει ο αγοραστής των παραγγελθέντων αγαθών. Εάν ο αγοραστής αποφασίσει να αγοράσει τα αναγραφόμενα αγαθά, θα υποβάλει παραγγελία για τα επιλεγμένα αγαθά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας στη διεύθυνση www.drones-spare-parts.com. Στο πλαίσιο της φόρμας παραγγελίας, ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή σχετικά με το κόστος μεταφοράς, παράδοσης, ταχυδρομικών τελών ή άλλων εξόδων που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών, στο στάδιο της παραγγελίας όπου ο αγοραστής μπορεί να αποφασίσει να μην εκτελέσει την παραγγελία, δηλαδή πριν από τη δεσμευτική επιβεβαίωσή της.
 • Ο καταναλωτής ολοκληρώνει την παραγγελία πατώντας το κουμπί "ολοκλήρωση παραγγελίας", πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής. Πριν από αυτό, ο καταναλωτής υποχρεούται να εξοικειωθεί με τους παρόντες ΓΟΣ και να επιβεβαιώσει την εξοικείωση αυτή πατώντας το κουμπί "Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει τους γενικούς όρους του ηλεκτρονικού καταστήματος www.drones-spare-parts.com. Με την πραγματοποίηση της παραγγελίας, δηλαδή με το πάτημα του κουμπιού "Ολοκλήρωση παραγγελίας - Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής", ο καταναλωτής επιβεβαιώνει επίσης ότι έχει λάβει γνώση και ότι έχει ενημερωθεί από τον πωλητή σχετικά με
  • τα χαρακτηριστικά των αγαθών
  • το συνολικό τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στον πωλητή,
  • τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.
 • Μετά τη δημιουργία της παραγγελίας, η εν λόγω παραγγελία θα καταχωρηθεί στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο πωλητής θα αποστείλει τα ακόλουθα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταναλωτή, την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του:
  • Επιβεβαίωση παραγγελίας με πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία
 • Ο πωλητής επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας του αγοραστή εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αγοραστή για το κόστος παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών. Στο πλαίσιο της αποδεκτής παραγγελίας, συνάπτεται η σύμβαση αγοράς. Με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα αγαθά στον αγοραστή και ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα παραγγελθέντα από τον πωλητή αγαθά και να καταβάλει το τίμημά τους. Το λάθος του αγοραστή κατά την παραγγελία των αγαθών δεν αποτελεί λόγο για παράπονα σχετικά με τα αγαθά.
 1. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ
 • Όλες οι τιμές των αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει την τιμή αγοράς των παραγγελθέντων αγαθών με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Με προκαταβολικό έμβασμα στο λογαριασμό του πωλητή: IBAN:
 • Ο καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παραγγελία. Εάν ο αγοραστής έχει επιλέξει την προπληρωμή - πληρωμή σε λογαριασμό, υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη πληρωμής του τιμήματος αγοράς σύμφωνα με την παραγγελία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τα αγαθά δεν παραδίδονται στον αγοραστή και η παραγγελία ακυρώνεται.
 • Ως πληρωμή νοείται η στιγμή κατά την οποία το τίμημα πιστώνεται στο λογαριασμό του πωλητή.
 • Οι παραδόσεις των παραγγελθέντων αγαθών θα αποστέλλονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα των 24-48 ωρών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αγαθών και την επιχειρησιακή ικανότητα του πωλητή. Η διαθεσιμότητα των αγαθών αναφέρεται για κάθε είδος. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τα αγαθά ή εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών, η μέγιστη προθεσμία για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι εντός 30 ημερών από την παράδοση.
 • Ο πωλητής παραδίδει τα παραγγελθέντα αγαθά στον καταναλωτή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καταναλωτής ως διεύθυνση παράδοσης στην παραγγελία.
 • Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα εν λόγω αγαθά ή μέρος αυτών (τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα, έχουν εξαντληθεί, τα αγαθά είναι περιορισμένα, τα αγαθά δεν παράγονται πλέον, τα αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν στην αρχική τιμή λόγω μη συνήθους διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας κ.λπ.), μπορεί να ακυρώσει την εν λόγω παραγγελία ή να παρατείνει τον χρόνο παράδοσης ή να στείλει παρόμοιο είδος αγαθών της ίδιας κατηγορίας τιμής. Ο πωλητής ενημερώνει εγκαίρως τον αγοραστή για τα γεγονότα αυτά και συμφωνεί μαζί του για την επόμενη ενέργεια.
 • Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που ο αγοραστής παραγγείλει αγαθά σε τιμή που δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής λόγω σφάλματος στο εσωτερικό σύστημα πληροφοριών, ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ακόμη και αφού ο αγοραστής λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής ενημερώνει τον Αγοραστή για το γεγονός αυτό. Παραδείγματα για το πότε μπορεί να εμφανιστεί εσφαλμένη τιμή είναι κυρίως τα ακόλουθα

  - η τιμή των αγαθών είναι εκ πρώτης όψεως εσφαλμένη (π.χ. δεν λαμβάνει υπόψη την τιμή αγοράς),

  - η τιμή των αγαθών λείπει ή, επιπλέον, λείπουν ένα ή περισσότερα ψηφία,

  - η έκπτωση στα αγαθά υπερβαίνει το 50% χωρίς τα αγαθά να αποτελούν μέρος ειδικής εκστρατείας μάρκετινγκ ή εκδήλωσης πωλήσεων που επισημαίνεται με ειδικό σύμβολο.

 • Αποστέλλουμε τα αγαθά με την εταιρεία μεταφορών DPD. Μόλις τα εμπορεύματα αποσταλούν (πωληθούν στον μεταφορέα), ο αγοραστής ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα, ο πωλητής δικαιούται την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την παράδοση των εμπορευμάτων, είτε πρόκειται για πρώτη είτε για επανειλημμένη παράδοση. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα του πωλητή σε αποζημίωση.
 • Η συσκευασία των παραδιδόμενων αγαθών περιλαμβάνει επίσης φορολογικό παραστατικό για την καταβολή του τιμήματος αγοράς.
 1. ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΖΗΜΙΏΝ
 • Ο καταναλωτής αποκτά την κυριότητα των αγαθών μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του συνολικού τιμήματος. Ο κίνδυνος ζημίας των αγαθών μεταβαίνει στον καταναλωτή τη στιγμή που παραλαμβάνει τα αγαθά από τον πωλητή ή, εάν δεν το πράξει εγκαίρως, τη στιγμή που ο πωλητής του επιτρέπει να διαθέσει τα αγαθά και ο καταναλωτής παραλαμβάνει τα αγαθά.
 • Συνιστούμε στον αγοραστή να επιθεωρεί τα αγαθά αμέσως μετά την παραλαβή τους. Εάν διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες στη συσκευασία του προϊόντος, πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση των εμπορευμάτων και, σε περίπτωση ζημίας, να καταγραφεί παρουσία του μεταφορέα. Ο μεταφορέας ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά, δεδομένου ότι τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα. Με βάση την καταγραφή που θα γίνει, ο πελάτης θα λάβει εύλογη έκπτωση ή ένα νέο προϊόν που θα παραδοθεί μετά τη σύναψη του συμβάντος ζημίας με τον μεταφορέα. Οι αξιώσεις για μηχανική βλάβη του προϊόντος, η οποία δεν ήταν εμφανής κατά την παραλαβή της αποστολής, υποβάλλονται αμέσως μετά την ανίχνευσή της, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη χρήση του προϊόντος. Μεταγενέστερες καταγγελίες μηχανικής βλάβης του προϊόντος δεν μπορούν πλέον να γίνουν δεκτές.
 • Συνιστούμε στον αγοραστή να επιθεωρεί τα προϊόντα αμέσως μετά την παραλαβή (είδος προϊόντων, σειριακός αριθμός, χρώμα, μοντέλο, ορθά στοιχεία τιμολόγησης και άλλες βασικές απαιτήσεις). Σε περίπτωση που παραλάβατε αγαθά που δεν είχαν παραγγελθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μόλις το διαπιστώσετε, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την κατάσταση.
 • Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημέρα που ο καταναλωτής παραλαμβάνει τα αγαθά. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα έγγραφα που αφορούν τα αγαθά. Εάν στα αγαθά, στη συσκευασία τους ή στις οδηγίες που τα συνοδεύουν αναφέρεται μεγαλύτερη περίοδος, η περίοδος εγγύησης δεν λήγει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου. Οι αξιώσεις ευθύνης για ελαττώματα πρέπει να ασκούνται έναντι του πωλητή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ, ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ)

Η διαδικασία υποβολής παραπόνων αποτελεί μέρος των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. Για λόγους σαφήνειας, παρατίθεται στην ενότητα - Καταγγελίες και υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

 1. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΑΓΟΡΑΣΤΉ
 • Ο αγοραστής που δεν είναι καταναλωτής είναι πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο επιχειρηματικής ή άλλης δραστηριότητας. Οι αμοιβαίες σχέσεις εξακολουθούν να διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (συμφωνία).
 • Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για αγοραστές που δεν είναι καταναλωτές είναι12 μήνες. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει την ημέρα παραλαβής των αγαθών από τον αγοραστή. Εάν τα αγαθά παραδίδονται με ταχυδρομείο ή courier, ο υπεύθυνος παραλαμβάνει τα αγαθά, ελέγχει την αποστολή (είδος αγαθών, χρώμα, σειριακός αριθμός - IMEI κ.λπ.), τα έγγραφα (τιμολόγιο, μπλοκ ταμειακής μηχανής, συσκευασία). Η καθοριστική ημερομηνία για την περίοδο διεκδίκησης είναι η ημερομηνία παραλαβής από τον ταχυμεταφορέα ή τον ταχυδρόμο. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει τα εμπορεύματα και την τεκμηρίωση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επικοινωνήσει αμέσως με τον πωλητή.
 • Συνιστούμε στον αγοραστή να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή τους. Εάν διαπιστωθούν μηχανικές ζημιές στη συσκευασία του προϊόντος, πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση των εμπορευμάτων και, σε περίπτωση ζημιάς, να καταγραφεί παρουσία του μεταφορέα. Ο μεταφορέας ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά, δεδομένου ότι τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα. Με βάση την καταγραφή που θα γίνει, ο πελάτης θα λάβει εύλογη έκπτωση ή ένα νέο προϊόν που θα παραδοθεί μετά τη σύναψη του συμβάντος ζημίας με τον μεταφορέα. Οι αξιώσεις για μηχανική βλάβη του προϊόντος, η οποία δεν ήταν εμφανής κατά την παραλαβή της αποστολής, υποβάλλονται αμέσως μετά την ανίχνευσή της, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη χρήση του προϊόντος. Μεταγενέστερες καταγγελίες μηχανικής βλάβης του προϊόντος δεν μπορούν πλέον να γίνουν δεκτές.
 • Σε περίπτωση αξίωσης για τα προϊόντα, η περίοδος αξίωσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διαρκέσει περισσότερο από 30 ημέρες (έως και 90 ημέρες), (η υπηρεσία εγγύησης ή ο προμηθευτής δεν θα επιλύσει την αξίωση εντός της περιόδου των 30 ημερών).
 • Εφαρμογή της εγγύησης: Εάν το ελάττωμα είναι αφαιρούμενο, έχετε το δικαίωμα δωρεάν και σωστής απομάκρυνσης του ελαττώματος- εάν πρόκειται για ανεπανόρθωτο ελάττωμα, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
 • Δεν δικαιούστε επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την υποβολή της απαίτησης.
 • Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση δεν είναι δυνατή.
 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο ο Πωλητής χειρίστηκε την καταγγελία του ή πιστεύει ότι ο Πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πωλητή για επανόρθωση. Εάν ο Πωλητής απαντήσει αρνητικά στο αίτημα του Αγοραστή σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση ή δεν απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να υποβάλει πρόταση για την έναρξη εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τη διάταξη του § 12 του νόμου αριθ. 391/2015 Coll. για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση ορισμένων νόμων (εφεξής "νόμος για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών"). Αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τον πωλητή είναι (i) η ιταλική εμπορική επιθεώρηση ή άλλο σχετικό εξουσιοδοτημένο νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που τηρεί το ιταλικό Υπουργείο Οικονομίας, όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε ποιον από τους προαναφερόμενους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα απευθυνθεί. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας προσφυγής στη δικαιοσύνη.

 1. ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ
 • Οι παρόντες γενικοί όροι είναι δεσμευτικοί από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του πωλητή drones-spare-parts.com
 • Με την υποβολή παραγγελίας, ο αγοραστής επιβεβαιώνει επίσης ότι έχει λάβει γνώση της τιμής αγοράς των αγαθών και των όρων παράδοσης, τους οποίους αποδέχεται, και ότι έχει λάβει γνώση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων του πωλητή και της διαδικασίας υποβολής παραπόνων που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας, καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται από τον πωλητή μετά την υποβολή της παραγγελίας.
 • Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει/ή να προσθέσει στη διαδικασία υποβολής παραπόνων και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα www.drones-spare-parts.com.

[[recommendation]]