PERUUTTAMISOIKEUS

SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

1. TIEDOT KULUTTAJAN OIKEUDESTA PERUUTTAA SOPIMUS.

1.1Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus perustelematta 14 kalenteripäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, ja tämä määräaika katsotaan päättyneeksi, jos ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta on lähetetty myyjälle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Kuluttajan katsotaan ottaneen tavarat haltuunsa, kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, rahdinkuljettajaa lukuun ottamatta, ottaa vastaan kaikki tilatut tavarat tai kun

 • useat kuluttajan yhdessä tilauksessa tilaamat tavarat toimitetaan erikseen, kun viimeksi toimitettu tavara otetaan vastaan.
 • toimittaa tavaran, joka koostuu useista osista tai kappaleista, viimeisen osan tai kappaleen vastaanottohetkellä.

1.2. Kuluttaja voi käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus kirjallisesti myyjän sääntömääräisen kotipaikan osoitteella - YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Italy sähköpostiosoitteeseen: droni.bergamo@gmail.com . Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä numeroon +39 3357366382.

PERUUTTAMISLOMAKE

1.3. Vastaanotettuaan tavarat peruuttamisajan kuluessa kuluttajalla on oikeus purkaa tavarat ja testata ne asianmukaisesti tavaroiden ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi. Palautetut tavarat eivät saa olla vahingoittuneita, ja ne on lähetettävä takaisin myyjälle yhdessä ostotodistuksen, täydellisten lisävarusteiden, asiakirjojen jne. kanssa, eli kaiken sen kanssa, mitä myyjä on alun perin lähettänyt.

1.4.Kuluttaja vastaa tavaran arvonalennuksesta, joka on aiheutunut tavaran käytön aikana peruuttamisaikana. Muun muassa naarmut, hiusneulat ja muut tavaroiden vähäiset vauriot katsotaan tavaroiden arvon alentamiseksi. Ostaja on vastuussa tavaran arvonalennuksesta, joka on aiheutunut tavaran sellaisesta käsittelystä, joka ylittää tavaran ominaisuuksien ja toimivuuden määrittämiseksi tarvittavan käsittelyn.

1.5. Myyjän on 14 päivän kuluessa siitä, kun kuluttajan peruuttama tavara on toimitettu, palautettava kuluttajalle kaikki peruuttamiseen liittyvät maksut, jotka kuluttaja on saanut sopimuksen nojalla tai sen yhteydessä, mukaan lukien kuljetus-, toimitus- ja postikulut sekä muut kulut ja maksut. Myyjän on palautettava kuluttajalle edellisessä virkkeessä tarkoitettu maksu samalla tavalla, jolla kuluttaja maksoi tavaran, elleivät kuluttaja ja myyjä toisin sovi. Myyjä korvaa kuitenkin kuljetus-, toimitus- ja postikulut kuluttajalle vain myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan mukaisessa laajuudessa riippumatta kuluttajan valitsemasta toimitustavasta. Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan maksua kuluttajalle ennen kuin tavara on toimitettu kuluttajalle tai ennen kuin kuluttaja osoittaa palauttaneensa tavaran hänelle. Kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen, jonka kohteena on tavaroiden toimittaminen, myös ennen kuin peruuttamisaika alkaa kulua.

1.6. Kuluttaja ei voi peruuttaa sopimusta, jonka kohteena on

 • asiakkaan erityistarpeiden mukaan valmistettujen tavaroiden, mittatilaustuotteiden tai nimenomaan asiakkaalle tarkoitettujen tavaroiden myyntiä
 • sellaisten tavaroiden myyntiä, jotka ovat nopeasti pilaantuvia tai pilaantumisalttiita
 • sellaisten tavaroiden myyntiä, jotka on suljettu suojapakkaukseen, jota ei voida palauttaa terveys- tai hygieniasyistä ja jonka suojapakkaus on rikkoutunut toimituksen jälkeen;
 • sellaisen tavaran myynti tai palvelun tarjoaminen, jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden hintakehityksestä, johon myyjä ei voi vaikuttaa ja joka voi tapahtua sopimuksen peruuttamisaikana.
 • sellaisten tavaroiden myynti, jotka luonteensa vuoksi voivat toimituksen jälkeen sekoittua erottamattomasti muihin tavaroihin;
 • kiireelliset korjaukset tai huollot, joita kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt myyjältä.

1.7.Kuluttaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Ostajan on omaksi edukseen huolehdittava siitä, että kuljetettavaksi tarkoitettu tuote on pakattu sopivaan ja riittävän suojaavaan pakkausmateriaaliin, joka täyttää hauraiden tavaroiden kuljetusvaatimukset, ja että sillä on vakuutus. Suosittelemme, että tulostat täytetyn lomakkeen ja liität sen pakettiin, jonka lähetät alla olevaan osoitteeseen (kirjattuna kirjeenä tai kuriiripalvelun välityksellä). Myyjä suosittelee tavaroiden vakuuttamista lähetyshetkellä reklamaation varalta. Myyjä ei huolehdi COD-lähetyksistä.

Osoite:

YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Italia

 1. MIKSI

1.1. § Yritys YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER (jäljempänä "myyjä") ilmoittaa täten kuluttajalle (jäljempänä "asiakas" tai "ostaja") asianmukaisella tavalla tämän reklamaatiomenettelyn avulla kuluttajalle (jäljempänä "asiakas" tai "ostaja") ehdot ja menettelyt, joiden mukaisesti kuluttaja voi käyttää virheistä johtuvia vastuuoikeuksiaan (jäljempänä "reklamaatio"), mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot siitä, mihin kuluttaja voi esittää reklamaation ja takuukorjausten suorittamisen, kuluttajansuojasta annetun lain N:o 250/2007 Coll. 18 §:n 1 momentin ja rikoslain N:o 372/1990 Coll. muuttamisesta annetun lain N:o 372/1990 Coll. muutosten mukaisesti.

1.2. Tämä valitusmenettely on laadittu siviililakia koskevan lain nro 40/1964, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä 'siviililaki'), kuluttajansuojasta ja Slovakian kansallisneuvoston rikoslain nro 372/1990, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä 'kuluttajansuojalaki'), muuttamisesta annetun lain nro 250/2007, sekä muiden Slovakian tasavallan yleisesti sitovien säädösten mukaisesti.

 1. YLEISET VALITUSEHDOT

2.1. Kun tavarat toimitetaan reklamoitavaksi

 1. a) on esitettävä todiste ostotodistuksesta tai tarvittaessa muulla kiistattomalla tavalla todiste siitä, että tavarat on ostettu myyjältä
 2. b) jos asiakas käyttää lakisääteisen takuun soveltamisalan ylittävään takuuseen perustuvaa oikeutta, on esitettävä alkuperäiskappale takuuilmoituksesta tai takuukortista, jossa kyseisen takuun soveltamisala on vahvistettu.

2.2 Jos kuluttaja on saanut tavaroita, joita hän ei ole tilannut, hänen on otettava mahdollisimman pian yhteyttä, esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen droni.bergamo@gmail.com. Tällöin kuluttajalla on oikeus olla ottamatta tavaroita vastaan ja kirjoittaa kirjaus toimituksen vastaanottamatta jättämisestä tavaran toimittaneelle henkilölle.

2.3. Suosittelemme, että ostaja tarkastaa tavaran välittömästi sen vastaanoton jälkeen. Jos tuotepakkauksessa havaitaan mekaanisia vaurioita, on suositeltavaa tarkistaa tavaran kunto ja, jos se on vaurioitunut, kirjata vaurio kuljetusliikkeen läsnä ollessa. Kuljettaja on vastuussa kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista, koska tavarat on vakuutettu. Tehdyn kirjauksen perusteella asiakkaalle myönnetään kohtuullinen alennus tai uusi tuote, joka toimitetaan sen jälkeen, kun vahinkotapahtumasta on sovittu rahdinkuljettajan kanssa. Tuotteen mekaaniset vauriot, jotka eivät olleet ilmeisiä lähetystä vastaanotettaessa, on suositeltavaa ilmoittaa heti niiden havaitsemisen jälkeen, eli heti tuotteen ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Myöhempiä tuotteen mekaanisia vaurioita koskevia vaatimuksia ei voida enää hyväksyä.

 1. TAKUU JA KESTO

3.1. Verkkokaupan kautta myytyjen tavaroiden takuu on säännelty ja se on voimassa olevien yleisesti sitovien säädösten mukainen. Myytyjen tavaroiden lakisääteinen takuuaika on 24 kuukautta, ellei toisin mainita (eli komission tarjoamien tuotteiden osalta, joille myönnetään 12 kuukauden lakisääteinen takuu, ks. kohta 4.3 VASTUU MYYTÄVIEN TAVAROIDEN VIRHEISTÄ). Takuuaika alkaa tavaran vastaanottopäivästä. Takuu ei kata tavaran käytön aiheuttamaa normaalia kulumista.

3.2. Ostaja voi riitauttaa myyjälle kirjallisesti puutteet, joita ei ole voitu havaita tavaroita vastaanotettaessa ja jotka kuuluvat tavaran laatutakuun piiriin.

3.3. takuuehtoja rikotaan.

 • Jos lasku (takuukortti) on puutteellinen tai perusteettomasti muutettu
 • jos tuotteen tyyppiä tai sarjanumeroa on muutettu tai laitteessa oleva valmistajanumero ei ole luettavissa
 • jos asiaton henkilö on muuttanut takuuilmoituksen tietoja
 • tuotteen käyttöohjeessa määritellyn oikean käytön ja huollon noudattamatta jättäminen.
 • jos laitteeseen on siirretty ammattitaidottomia tai sitä on peukaloitu.
 • jos käyttäjä on aiheuttanut mekaanisen vaurion
 • jos vika on aiheutunut laitteeseen joutuneista vieraista aineista
 • jos vika johtuu siitä, että käyttäjä säilyttää tai käyttää laitetta sopimattomassa ympäristössä (kosteassa, pölyisessä, kemiallisesti aggressiivisessa ympäristössä)

3.4. Takuuaika ja tuotteen käyttöikä ovat kaksi eri käsitettä. Tuotteen käyttöikä määräytyy käyttötavan ja -intensiteetin mukaan, eikä se välttämättä ole aina sama kuin takuuaika. Intensiivisessä käytössä tuotteen käyttöikä voi olla lyhyempi kuin annettu takuuaika. Akun käyttöikä on 6 kuukautta ostohetkestä, jos akun käyttökäytäntöä noudatetaan. Puhelimen akku on pidettävä aina vähintään kevyesti ladattuna. Akku, jota ei käytetä, purkautuu itsestään noin 1 kuukauden kuluessa. Viallisen, vaurioituneen tai täysin toimimattoman akun käyttäminen tai jättäminen laitteeseen voi aiheuttaa laitteen heikkenemisen. Vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat eivät kuulu takuun piiriin. Tietovälineiden, esim. muistikorttien, käyttöikä on 3 kuukautta ostopäivästä.

 1. VASTUU MYYTYJEN TAVAROIDEN VIRHEISTÄ

4.1. Myyjä vastaa virheistä, joita myydyissä tavaroissa on silloin, kun ostaja vastaanottaa ne (siviililain 619 §:n 1 momentti), ja virheistä, jotka ilmenevät tavaran vastaanottamisen jälkeen takuuaikana (siviililain 619 §:n 2 momentti). Takuu on 24 kuukautta (siviililain 620 §).

4.2. Kun tavara myydään halvemmalla virheen vuoksi, takuuaika on 24 kuukautta, mutta myyjä ei ole vastuussa virheestä, jonka vuoksi neuvoteltiin halvemmasta hinnasta (§ siviililain 619 §).

4.3. Käytettyjen esineiden (esim. esittelymalli, myynti provisiomielessä) takuuaika on 12 kuukautta (siviililain 620 §:n 2 momentti).

4.4. Myyjä voi antaa ostajalle antamassaan ilmoituksessa lakisääteisen takuun soveltamisalaa laajemman takuun, jonka ehdot ja laajuus määritellään kirjallisessa ilmoituksessa tai takuutodistuksessa (siviililain 620 §:n 5 momentti).

4.5. Takuu alkaa siitä päivästä, jona ostaja vastaanottaa tavarat (siviililain 621 §). Jos ostetun tavaran ottaa käyttöön muu urakoitsija kuin myyjä, takuuaika alkaa vasta käyttöönottopäivänä, jos ostaja on tilannut käyttöönoton viimeistään kolmen viikon kuluttua tavaran vastaanottamisesta ja on asianmukaisesti ja ajoissa antanut palvelun suorittamiseksi tarvittavan yhteistyön (siviililain 621 §:ssä).

4.6. Takuuajaksi ei lasketa aikaa siitä, kun virhevastuuta on käytetty siihen asti, kun ostaja on ollut velvollinen ottamaan tavaran vastaan korjauksen valmistumisen jälkeen. Jos tavara vaihdetaan, takuuaika alkaa uudelleen uuden tavaran vastaanottamisesta (siviililain 627 §).

4.7. Takuuajan piiriin kuuluvien tavaroiden virheistä johtuvat vastuuvaatimukset raukeavat, jos niitä ei ole käytetty takuuaikana (siviililain 626 §:n 1 momentti).

4.8. Jos myyjä tarjoaa tavaroita ostaessaan asiakkaalle ylimääräisiä tavaroita ilmaisena lahjana myytyjen tavaroiden vastineeksi, asiakas päättää itse, ottaako hän tarjotun lahjan vastaan. Lahja ei kuitenkaan ole myyty tavara, joten myyjä ei myöskään vastaa sen mahdollisista virheistä. Jos myyjä on kuitenkin tietoinen lahjan mahdollisista puutteista, hän on velvollinen varoittamaan asiakasta lahjaa tarjotessaan (siviililain 629 §:ssä). Jos lahjassa on virheitä, joista myyjä ei ole varoittanut asiakasta, asiakkaalla on oikeus palauttaa se (siviililain 629 §:ssä). Jos asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus (palautus), asiakas on velvollinen palauttamaan myyjälle kaiken sopimuksen perusteella saamansa, eli myös lahjaksi saadun tavaran (siviililain 457 §:ssä siviililain 48 §:n 2 momentin nojalla).

 1. MITEN VALITUKSEN TEKEMISESSÄ EDETÄÄN

5.1.Ota yhteyttä numeroon +39 3357366382 tai sähköpostitse droni.bergamo@gmail.com.

5.2. Suosittelemme tulostamaan täytetyn valituslomakkeen ja liittämään sen mukaan pakettiin, jonka lähetät alla olevaan osoitteeseen (postitse tai kuriiripalvelun välityksellä). Lähetä vain itse matkapuhelin/tavara, matkapuhelimen/tavaran lisävarusteita ei saa lähettää. Sinun on myös liitettävä pakettiin takuukortti tai ostotodistus tai muutoin todistettava uskottavasti, että tavarat on ostettu meiltä.

5.3. Ostajan on omaksi edukseen vaadittava, että kuljetettavaksi tarkoitetut tavarat on pakattu sopivaan ja riittävän suojaavaan pakkausmateriaaliin, joka täyttää hauraiden tavaroiden kuljetukselle asetetut vaatimukset, ja että niillä on vakuutus. Kuluttaja vastaa tavaran osoitteeseen toimittamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos kyseessä on kuitenkin perusteltu ja hyväksytty valitus, kuluttajalla on oikeus saada korvaus näistä kustannuksista. Lähetä korvausvaatimus sähköpostitse osoitteeseen adrese:reklamacie@danimani.sk.

Varoitus: Myyjä korvaa asiakkaalle kuljetus-, toimitus- ja toimituskustannukset vain myyjän tarjoaman halvimman tavanomaisen toimitustavan mukaisesti riippumatta kuluttajan valitsemasta toimitustavasta.

5.4. Toimita tavarat seuraavaan osoitteeseen: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG) .

 1. VALITUKSEN RATKAISUN MÄÄRÄAIKA

6.1. Myyjä tai sen valtuuttama työntekijä tai takuuhuolto on velvollinen ratkaisemaan valituksen välittömästi, monimutkaisissa tapauksissa 3 työpäivän kuluessa. Perustelluissa tapauksissa, erityisesti jos vaaditaan tuotteen kunnon monimutkaista teknistä arviointia, viimeistään 30 päivän kuluessa valituksen tekemisestä. Tämän määräajan päätyttyä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus tai oikeus vaihtaa tuote uuteen tuotteeseen (kuluttajansuojalain 18 §:n 4 momentissa). Jos myyjä ei hyväksy valitusta kolmen työpäivän kuluessa, hän on velvollinen lähettämään tuotteen omalla kustannuksellaan ammattimaista arviointia varten (kuluttajansuojalain 18 §:n 4 momentti). Tähän velvoitteeseen liittyy myös takuupalvelu (osoitteessa § kuluttajansuojalain 18 §:n 8 momentti).

6.2. Myyjä on velvollinen antamaan asiakkaalle vahvistuksen reklamaation tekemisestä (§ 18 §:n 5 momentti kuluttajansuojalaissa). Tämä vahvistus on jäljennös reklamaatiopöytäkirjasta.

6.3. Myyjä on velvollinen antamaan kirjallisen asiakirjan valituksen ratkaisemisesta viimeistään 30 päivän kuluessa valituksen tekemisestä (§ 18 sec. 6 of the Consumer Protection Act). Tämä asiakirja on jäljennös valituspöytäkirjasta, jossa on valituksen käsittelyyn valtuutetun työntekijän lausunnon täytetty kenttä, sekä kirje, joka sisältää kirjallisen ilmoituksen valituksen ratkaisusta.

6.4. Määräaika valituksen ratkaisemiseksi alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona ostaja on tehnyt valituksen, ja siten siitä päivästä, jona myyjä on vastaanottanut lähetyksen. Edellytyksenä on, että ostaja on antanut myyjälle apua valituksen ratkaisemisessa eli sallinut valitun tuotteen tutkimisen.

 1. MITEN REKLAMAATIO RATKAISTAAN

7.1. Jos kyseessä on vika, joka voidaan poistaa, Ostajalla on oikeus sen maksuttomaan, oikea-aikaiseen ja asianmukaiseen poistamiseen. Myyjä päättää vian poistamistavasta ja on velvollinen poistamaan vian ilman aiheetonta viivytystä (§ 622 siviililain 1 §).

7.2. Ostaja voi vaatia virheen poistamisen sijasta tavaran vaihtamista tai, jos vika koskee vain osaa tavarasta, tämän osan vaihtamista, jos siitä ei aiheudu myyjälle kohtuuttomia kustannuksia suhteessa tavaran hintaan tai virheen vakavuuteen (siviililain 622 §:n 2 momentti).

7.3. Myyjä voi vian poistamisen sijasta aina vaihtaa viallisen tavaran virheettömään, jos tämä ei aiheuta ostajalle vakavia vaikeuksia (§ 622 siviililain 3. kohta).

7.4. Jos kyseessä on virhe, jota ei voida korjata ja joka estää tavaran asianmukaisen käytön virheettömänä tavarana, ostajalla on oikeus vaihtaa tavara tai oikeus purkaa kauppasopimus (palautus) (siviililain 623 §:n 1 momentti).

7.5. Ostajalla on oikeus vaihtaa tavara tai oikeus peruuttaa kauppasopimus (hyvitys), vaikka kyseessä olisi poistettava vika, mutta jos ostaja ei voi käyttää tavaraa asianmukaisesti sen vuoksi, että vika toistuu korjauksen jälkeen (§ 623 § 1 mom.). Reklamointia varten toistuvan poistettavan vian katsotaan ilmenneen kolmannen kerran vähintään kahden edellisen korjauksen jälkeen.

7.6. Ostajalla on oikeus tavaran vaihtoon tai peruuttamisoikeus (hyvitys), vaikka tavarassa olisi poistettavia vikoja, mutta jos ostaja ei voi käyttää tavaraa kunnolla suuremman vikamäärän vuoksi. Suuremmaksi määräksi vikoja katsotaan samanaikaisesti vähintään kolme erilaista poistettavaa vikaa, joista jokainen estää asianmukaisen käytön.

7.7. Jos myyjä ei korjaa valitusta 30 päivän kuluessa, ostajalla on samat oikeudet kuin jos kyseessä olisi korjaamaton virhe (kuluttajansuojalain 18 §:n 4 momentissa), eli oikeus vaihtaa tavara tai palauttaa rahat (sopimuksen purkaminen).

7.8. Jos vika on korjaamaton, mutta ei estä tavaran asianmukaista käyttöä, ostajalla on oikeus kohtuulliseen alennukseen tuotteen hinnasta.

7.9. Jos ostajalla on oikeus vaihtaa tavara tai peruuttamisoikeus (rahanpalautus), on ostajan päätettävissä, kumpaa näistä oikeuksista hän käyttää. Kun hän on kerran valinnut jommankumman näistä oikeuksista, hän ei kuitenkaan voi enää yksipuolisesti muuttaa tätä valintaa.

7.10. Jos kuluttaja on reklamoinut tavarasta ensimmäisen 12 kuukauden aikana, myyjä voi hylätä reklamaation vain asiantuntijan arvioinnin tulosten perusteella. Myyjä on velvollinen toimittamaan kuluttajalle jäljennöksen valituksen hylkäämisen perusteena olevasta asiantuntija-arviosta viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen ratkaisupäivästä.

7.11. Jos kuluttaja on tehnyt tuotetta koskevan valituksen 12 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ja myyjä on hylännyt valituksen, myyjän on ilmoitettava valituksen ratkaisua koskevassa todisteessa, kenelle kuluttaja voi lähettää tavaran ammattimaista arviointia varten. Jos kuluttaja lähettää tavarat ammattimaista arviointia varten valituksen ratkaisua koskevassa todisteessa mainitulle henkilölle ja todistaa myyjän olevan vastuussa tavaran virheestä, kuluttaja voi esittää valituksen uudelleen; tavaran ammattimaisen arvioinnin aikana takuuaika ei pääty.

7.12. Myyjä on velvollinen korvaamaan kuluttajalle 14 päivän kuluessa uudelleen toimitetun valituksen päivämäärästä kaikki tavaran ammattimaisesta arvioinnista aiheutuneet kustannukset sekä kaikki siihen liittyvät asianmukaisesti aiheutuneet kustannukset. Takaisin perittyä valitusta ei voida hylätä. Jos asiantuntija-arvio kuitenkin osoittaa, että kuluttaja on vastuussa virheistä, kuluttajan on vastattava kaikista kustannuksista.

 1. VALITUKSEN HYLKÄÄMINEN

Myyjä on velvollinen ratkaisemaan reklamaation ja lopettamaan reklamaatiomenettelyn jollakin seuraavista tavoista:
a) toimittamalla korjatut tavarat,b) vaihtamalla tavarat,c) palauttamalla tavaran ostohinta,d) maksamalla kohtuullisen alennuksen tavaran hinnasta,e) kirjallisella kehotuksella ottaa vastaan myyjän määrittelemä suoritus,

f) hylkäämällä tavaraa koskevan reklamaation perustellusti.

9.VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU

Jos ostaja on tyytymätön tapaan, jolla myyjä on käsitellyt hänen valituksensa, tai katsoo, että myyjä on loukannut hänen oikeuksiaan, ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä myyjään muutoksenhakua varten. Jos Myyjä vastaa kielteisesti edellisen virkkeen mukaiseen ostajan pyyntöön tai ei vastaa pyyntöön 30 päivän kuluessa siitä, kun ostaja on lähettänyt sen, ostajalla on oikeus tehdä ehdotus vaihtoehtoisen riidanratkaisun aloittamiseksi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta ratkaisemisesta ja eräiden lakien muuttamisesta annetun lain nro 391/2015 (jäljempänä "kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskeva laki") § 12 §:n säännöksen mukaisesti. Toimivaltainen elin vaihtoehtoiseen kuluttajariitojen ratkaisuun myyjän kanssa on (i) Italian kaupallinen tarkastus tai muu asianmukainen valtuutettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity Italian talousministeriön ylläpitämään vaihtoehtoisten riitojenratkaisuelinten luetteloon, kun taas ostajalla on oikeus valita, minkä luettelossa olevista vaihtoehtoisista riitojenratkaisuelimistä puoleen hän kääntyy. Tämä ei rajoita oikeutta ryhtyä oikeustoimiin.

[[recommendation]]