ATŠAUKIMO TEISĖ

SUTARTIES ATSISAKYMAS

1. INFORMACIJA APIE VARTOTOJO TEISĘ ATSISAKYTI SUTARTIES

1.1Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos, šis terminas laikomas pasibaigusiu, jeigu pranešimas apie sutarties atsisakymą buvo išsiųstas pardavėjui ne vėliau kaip paskutinę termino dieną. Prekės laikomos vartotojo perimtomis, kai vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, priima visas užsakytas prekių dalis arba kai

 • kelios vartotojo vienu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, tuo metu, kai priimamos prekės, kurios buvo pristatytos paskutinės
 • pristato prekes, susidedančias iš kelių dalių ar dalių, tuo metu, kai pristatoma paskutinė dalis ar dalis.

1.2. Vartotojas gali pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties raštu pardavėjo registruotos buveinės adresu - YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Italija el. pašto adresu: droni.bergamo@gmail.com . Arba susisiekite su mumis telefonu +39 3357366382

ATSISAKYMO NUO SUTARTIES FORMA

1.3. Gavęs prekes per atsisakymo nuo sutarties terminą vartotojas turi teisę išpakuoti ir tinkamai išbandyti prekes, kad įsitikintų jų savybėmis ir funkcionalumu. Grąžinamos prekės neturi būti pažeistos ir turi būti siunčiamos atgal pardavėjui su pirkimo įrodymu, visais priedais, dokumentais ir t. t., t. y. su viskuo, ką iš pradžių atsiuntė pardavėjas.

1.4. vartotojas atsako už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, patirtą jas naudojant per atsisakymo nuo sutarties laikotarpį. Be kita ko, prekių vertės sumažėjimu laikomi įbrėžimai, plaukų atplaišos ir kiti nedideli prekių pažeidimai. Pirkėjas atsako už prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl tokio prekių tvarkymo, kuris viršija tvarkymą, būtiną prekių savybėms ir funkcionalumui nustatyti.

1.5. Pardavėjas per 14 dienų nuo vartotojo atsisakymo nuo sutarties dienos grąžina vartotojui visus su atsisakymu nuo sutarties susijusius mokėjimus, kuriuos jis gavo pagal sutartį arba ryšium su ja, įskaitant vežimo, pristatymo ir pašto išlaidas bei kitas išlaidas ir mokesčius. Pardavėjas grąžina vartotojui ankstesniame sakinyje nurodytą mokėjimą tokiu pačiu būdu, kokiu vartotojas sumokėjo už prekes, nebent vartotojas ir pardavėjas susitaria kitaip. Tačiau transporto, pristatymo ir siuntimo išlaidas pardavėjas grąžina vartotojui tik tiek, kiek tai atitinka pigiausią pardavėjo siūlomą standartinį pristatymo būdą, neatsižvelgiant į vartotojo pasirinktą pristatymo būdą. Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui sumokėtos sumos, kol prekės jam nepristatytos arba kol vartotojas neįrodo, kad grąžino jam prekes. Vartotojas gali atsisakyti sutarties, kurios objektas yra prekių pristatymas, dar iki sutarties atsisakymo termino pradžios.

1.6. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, kurios dalykas yra

 • prekių, pagamintų pagal specialius vartotojo reikalavimus, pagal užsakymą pagamintų prekių arba specialiai vartotojui skirtų prekių pardavimo
 • prekių, kurios greitai genda arba gali greitai sugesti, pardavimo
 • prekių, kurios yra apsauginėje pakuotėje ir kurių negalima grąžinti dėl sanitarinių ar higieninių priežasčių ir kurių apsauginė pakuotė buvo pažeista po pristatymo, pardavimo;
 • prekių pardavimas arba paslaugų teikimas, kurių kaina priklauso nuo kainų pokyčių finansų rinkoje, kuriems pardavėjas negali daryti įtakos ir kurie gali įvykti sutarties atsisakymo laikotarpiu
 • prekių, kurios dėl savo pobūdžio po pristatymo gali būti neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis, pardavimas;
 • skubus remontas ar techninė priežiūra, kurių vartotojas aiškiai prašo pardavėjo.

1.7. tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas apmoka vartotojas. 1.8. Pirkėjas savo interesais privalo įsitikinti, kad gabenimui skirta prekė yra supakuota į tinkamą ir pakankamai apsauginę pakavimo medžiagą, atitinkančią trapių prekių gabenimo reikalavimus, su draudimu. Rekomenduojame atsispausdinti užpildytą formą ir pridėti ją prie siuntos, kurią išsiųsite toliau nurodytu adresu (registruotu paštu arba per kurjerį). Pardavėjas rekomenduoja apdrausti prekes išsiuntimo metu, kad būtų galima pareikšti pretenziją. Pardavėjas nesirūpina siuntų siuntimais su COD.

Adresas:

ADRESAS: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Italija

 1. KURIAME

1.1. Bendrovė YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER (toliau - Pardavėjas) tinkamai informuoja vartotoją (toliau - Klientas arba Pirkėjas) apie savo teisių į atsakomybę už defektus (toliau - Pretenzija) įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, įskaitant išsamią informaciją apie tai, kur jis gali pateikti pretenziją, ir apie garantinio remonto atlikimą, naudodamasi šia skundų pateikimo tvarka pagal § Įstatymo Nr. 250/2007 Coll. dėl vartotojų apsaugos ir Įstatymo Nr. 372/1990 Coll. dėl pažeidimų su pakeitimais 18 straipsnio 1 dalį.

1.2. Ši skundų nagrinėjimo procedūra skelbiama vadovaujantis Įstatymu Nr. 40/1964 Coll. dėl Civilinio kodekso su pakeitimais (toliau - Civilinis kodeksas), Įstatymu Nr. 250/2007 Coll. dėl vartotojų apsaugos ir dėl Slovakijos nacionalinės tarybos įstatymo Nr. 372/1990 Coll. dėl pažeidimų su pakeitimais pakeitimo (toliau - Vartotojų apsaugos įstatymas), taip pat kitais visuotinai privalomais Slovakijos Respublikos teisės aktais.

 1. BENDROSIOS SKUNDŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Pateikdami prekes reklamacijai

 1. a) turi būti pateiktas pirkimo įrodymas arba, jei taikoma, bet kokiu kitu būdu, nekeliančiu abejonių, įrodymas, kad prekės buvo įsigytos iš pardavėjo
 2. b) jeigu klientas naudojasi teise, kylančia iš garantijos, viršijančios teisės aktuose nustatytą garantijos apimtį, turi būti pateiktas garantijos pareiškimo arba garantijos kortelės, kurioje nustatyta tos garantijos apimtis, originalas.

2.2. Jei vartotojas gavo prekes, kurių neužsakė, jis turi kuo greičiau susisiekti su mumis, pavyzdžiui, el. pašto adresu droni.bergamo@gmail.com. Tokiu atveju vartotojas turi teisę nepriimti prekių ir surašyti prekių nepriėmimo aktą su prekes pristačiusiu asmeniu.

2.3. Pirkėjui rekomenduojame prekes apžiūrėti iš karto jas gavus. Pastebėjus mechaninius prekės pakuotės pažeidimus, patartina patikrinti prekės būklę ir, esant pažeidimams, surašyti aktą apie pažeidimus dalyvaujant vežėjui. Vežėjas atsako už transportavimo metu padarytą žalą, nes prekės yra apdraustos. Remiantis atliktu registravimu, klientui bus suteikta pagrįsta nuolaida arba pristatytas naujas produktas, kuris bus pristatytas po to, kai su vežėju bus sudaryta sutartis dėl žalos įvykio. Pretenzijas dėl gaminio mechaninių pažeidimų, kurie nebuvo akivaizdūs gavus siuntą, patartina pateikti iš karto po jų nustatymo, t. y. iš karto po pirmojo gaminio naudojimo. Vėliau pretenzijos dėl gaminio mechaninių pažeidimų nebegali būti priimamos.

 1. GARANTIJA IR TRUKMĖ

3.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama garantija yra reglamentuota ir atitinka galiojančias visuotinai privalomas teisines nuostatas. Parduodamoms prekėms, jei nenurodyta kitaip (t. y. komisijos siūlomiems produktams, kuriems taikoma 12 mėnesių teisinė garantija, žr. 4.3 skyrių ATSAKOMYBĖ UŽ PARDUODAMŲ PREKIŲ DEFEKTAI), taikoma 24 mėnesių teisinė garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo prekių gavimo dienos. Garantija netaikoma įprastam prekės nusidėvėjimui dėl naudojimo.

3.2. Defektus, kurių nebuvo galima nustatyti prekių gavimo metu ir kuriems taikoma prekių kokybės garantija, Pirkėjas gali raštu užginčyti Pardavėjui.

3.3.Pažeidus garantijos sąlygas

 • 3.3.1. Jei sąskaita faktūra (garantinė kortelė) yra neišsami arba nepagrįstai pakeista
 • jei buvo pakeistas gaminio tipas ar serijos numeris arba ant įrenginio esantis gamintojo numeris yra neįskaitomas
 • jei garantijos deklaracijos duomenis pakeitė neįgaliotas asmuo
 • nesilaikoma vartotojo vadove nurodytų taisyklingo gaminio naudojimo ir priežiūros reikalavimų
 • jei įrenginys buvo perduotas neprofesionaliai arba suklastotas
 • jei mechaninius pažeidimus padarė naudotojas
 • jei defektas atsirado dėl į įrenginį patekusių pašalinių medžiagų
 • jei defektas atsirado dėl to, kad naudotojas laikė arba naudojo įrangą netinkamoje aplinkoje (drėgnoje, dulkėtoje, chemiškai agresyvioje aplinkoje)

3.4. Garantinis laikotarpis ir gaminio eksploatavimo laikas yra dvi skirtingos sąvokos. Gaminio tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir intensyvumo ir ne visada gali sutapti su garantiniu laikotarpiu. Intensyviai naudojant gaminį, jo eksploatavimo trukmė gali būti trumpesnė už suteiktą garantinį laikotarpį. Jei laikomasi akumuliatoriaus naudojimo taisyklių, akumuliatoriaus naudojimo trukmė yra 6 mėnesiai nuo įsigijimo. Telefono akumuliatorių būtina nuolat laikyti bent šiek tiek įkrautą. Nenaudojamas akumuliatorius išsikraus maždaug per 1 mėnesį. Naudojant arba paliekant prietaise sugedusias, pažeistas ar visiškai neveikiančias baterijas, prietaisas gali sugesti. Dėl netinkamo naudojimo atsiradusiems defektams garantija netaikoma. Duomenų laikmenų, pvz., atminties kortelių, eksploatavimo laikas yra 3 mėnesiai nuo įsigijimo.

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ DEFEKTUS

4.1. Pardavėjas atsako už defektus, kuriuos parduotos prekės turi pirkėjui jas priimant (Civilinio kodekso 619 straipsnio 1 dalis), ir už defektus, atsiradusius po prekių gavimo per garantinį laikotarpį (Civilinio kodekso 619 straipsnio 2 dalis). Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai (Civilinio kodekso 620 straipsnis).

4.2. Daiktams, parduotiems už mažesnę kainą dėl defekto, garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, tačiau pardavėjas neatsako už defektą, dėl kurio buvo susitarta dėl mažesnės kainos (Civilinio kodekso§ 619 straipsnis).

4.3. Naudotiems daiktams (pvz., demonstraciniam modeliui, pardavimui pagal užsakymą) garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių (Civilinio kodekso 620 straipsnio 2 dalis).

4.4. Pareiškime pirkėjui pardavėjas gali suteikti garantiją, viršijančią įstatyminės garantijos apimtį, šios garantijos sąlygas ir apimtį nurodydamas rašytiniame pareiškime arba garantiniame rašte (Civilinio kodekso 620 straipsnio 5 dalis).

4.5. Garantijos laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai pirkėjas gauna prekes (Civilinio kodekso 621 straipsnis). Jeigu nupirktas prekes turi užsakyti ne pardavėjas, o kitas rangovas, garantinis laikotarpis prasideda tik jų užsakymo dieną, jeigu pirkėjas užsakė užsakymą ne vėliau kaip per 3 savaites nuo prekių gavimo ir tinkamai bei laiku suteikė paslaugai atlikti reikalingą bendradarbiavimą (Civilinio kodekso 621 str.).

4.6. Laikotarpis nuo atsakomybės už trūkumus taikymo iki tol, kol pirkėjas buvo įpareigotas atsiimti daiktą po remonto pabaigos, į garantinį terminą neįskaitomas. Jeigu prekė pakeičiama, garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo naujos prekės gavimo (Civilinio kodekso 627 straipsnis).

4.7. Reikalavimai dėl atsakomybės už prekių, kurioms taikomas garantinis laikotarpis, defektus netenka galios, jeigu jie nebuvo įgyvendinti per garantinį laikotarpį (Civilinio kodekso 626 straipsnio 1 dalis).

4.8. Jei perkant prekes pardavėjas klientui siūlo papildomų prekių kaip nemokamą dovaną už parduotas prekes, klientas pats sprendžia, ar priimti siūlomą dovaną. Tačiau dovana nėra parduodamas daiktas, todėl pardavėjas taip pat neatsako už galimus jos trūkumus. Tačiau jeigu pardavėjas žino apie dovanos trūkumus, jis, siūlydamas dovaną, privalo įspėti klientą (Civilinio kodekso 629 straipsnis). Jeigu dovana turi trūkumų, apie kuriuos pardavėjas kliento neįspėjo, klientas turi teisę ją grąžinti (Civilinio kodekso 629 straipsnyje). Jeigu klientas turi teisę atsisakyti sutarties (grąžinti pinigus), jis privalo grąžinti pardavėjui viską, ką yra gavęs pagal sutartį, t. y. ir dovanų gautą prekę (Civilinio kodekso 457 straipsnyje pagal Civilinio kodekso 48 straipsnio 2 dalį).

 1. KAIP ELGTIS PATEIKUS SKUNDĄ

5.1. Susisiekite su mumis telefonu +39 3357366382 arba el. paštu droni.bergamo@gmail.com.

5.2. Patariame atsispausdinti užpildytą skundo formą ir pridėti ją prie siuntos, kurią siunčiate toliau nurodytu adresu (paštu arba per kurjerį). Siųskite tik patį mobilųjį telefoną / prekę, mobiliojo telefono / prekės priedų siųsti nereikėtų. Prie siuntinio taip pat turite pridėti garantinę kortelę arba pirkimo įrodymą, arba kitaip patikimai įrodyti, kad prekės buvo įsigytos iš mūsų.

5.3. Pirkėjas privalo savo interesais pareikalauti, kad gabenamos prekės būtų supakuotos į tinkamą ir pakankamai apsauginę pakavimo medžiagą, atitinkančią trapių prekių gabenimo reikalavimus, ir apdraustos. 5.4. Tiesiogines prekių pristatymo nurodytu adresu išlaidas apmoka vartotojas. Tačiau teisėto ir pripažinto skundo atveju vartotojas turi teisę į šių patirtų išlaidų atlyginimą. Tereikia pateikti pretenziją dėl išlaidų kompensavimo mūsų el. paštu adrese:reklamacie@danimani.sk.

Įspėjimas: Transporto, pristatymo ir siuntimo išlaidas pardavėjas atlygina vartotojui tik tiek, kiek tai susiję su pigiausiu pardavėjo siūlomu įprastu pristatymo būdu, neatsižvelgiant į vartotojo pasirinktą pristatymo būdą.

5.4. Prekes siųskite šiuo adresu: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG )

 1. SKUNDO SPRENDIMO TERMINAS

6.1. Pardavėjas, jo įgaliotas darbuotojas arba garantinis servisas privalo išspręsti skundą nedelsiant, sudėtingais atvejais - per 3 darbo dienas. Pagrįstais atvejais, ypač jei reikalingas sudėtingas techninis gaminio būklės įvertinimas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties arba turi teisę pakeisti gaminį į naują gaminį (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 18 str. 4 d.). Pardavėjas, nepriėmęs skundo per 3 darbo dienas, privalo savo sąskaita išsiųsti produktą profesionaliam įvertinimui (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 18 straipsnio 4 dalis). Ši pareiga taip pat turi garantinį aptarnavimą ( § Vartotojų apsaugos įstatymo 18 str. 8 d.).

6.2. Pardavėjas privalo išduoti vartotojui patvirtinimą, kai pateikiamas skundas (§ Vartotojų apsaugos įstatymo 18 str. 5 d.). Šis patvirtinimas yra skundo protokolo kopija.

6.3. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos išduoti rašytinį dokumentą apie skundo išsprendimą (§ Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 18 str. 6 d.). Šis rašytinis įrodymas yra skundo protokolo kopija su užpildytu darbuotojo, įgalioto nagrinėti skundą, deklaracijos laukeliu, raštas su rašytiniu pranešimu apie skundo išsprendimą.

6.4. Skundo išsprendimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai Pirkėjas pateikia skundą, taigi nuo siuntos gavimo pas Pardavėją dienos. Sąlyga yra ta, kad Pirkėjas suteikė Pardavėjui pagalbą sprendžiant skundą, t. y. leido ištirti skundžiamą prekę.

 1. KAIP IŠSPRĘSTI SKUNDĄ

7.1. Jei tai yra defektas, kurį galima pašalinti, Pirkėjas turi teisę į nemokamą, savalaikį ir tinkamą jo pašalinimą. Pardavėjas sprendžia dėl defekto pašalinimo būdo ir privalo pašalinti defektą be nepagrįsto delsimo (§ Civilinio kodekso 622 straipsnio 1 dalis).

7.2. Vietoj defekto pašalinimo Pirkėjas gali reikalauti pakeisti prekę arba, jei defektas susijęs tik su prekės dalimi, pakeisti šią dalį, jei dėl to Pardavėjas nepatiria nepagrįstų išlaidų, palyginti su prekės kaina ar defekto sunkumu (Civilinio kodekso 622 straipsnio 2 dalis).

7.3. Užuot šalinęs trūkumus, pardavėjas visada gali pakeisti nekokybišką prekę nekokybiška, jei tai nesukelia didelių sunkumų pirkėjui (§ Civilinio kodekso 622 str. 3 d.).

7.4. Jeigu tai yra defektas, kurio negalima pašalinti ir kuris trukdo tinkamai naudoti prekę kaip daiktą be trūkumų, pirkėjas turi teisę pakeisti prekę arba teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (grąžinti sumokėtus pinigus) (Civilinio kodekso 623 straipsnio 1 dalis).

7.5. Pirkėjas turi teisę pakeisti prekę arba teisę atsisakyti sutarties (grąžinti sumokėtus pinigus) net ir tais atvejais, kai tai yra pašalinamas trūkumas, tačiau pirkėjas negali tinkamai naudotis preke dėl to, kad trūkumas po trūkumų pašalinimo vėl atsiranda (§ Civilinio kodekso 623 str. 1 d.). Skundo tikslais laikoma, kad pakartotinis pašalinamas defektas atsirado trečią kartą po bent dviejų ankstesnių remontų.

7.6. Pirkėjas turi teisę pakeisti prekę arba teisę atsisakyti sutarties (grąžinti sumokėtus pinigus) net ir tuo atveju, jei yra pašalinamų defektų, tačiau dėl didesnio defektų skaičiaus pirkėjas negali tinkamai naudotis daiktu. Didesniu defektų skaičiumi laikomi bent trys skirtingi pašalinami defektai vienu metu, kurių kiekvienas trukdo tinkamai naudoti prekę.

7.7. Jeigu pardavėjas per 30 dienų nepašalina pretenzijos, pirkėjas turi tokias pačias teises, kaip ir tuo atveju, jeigu tai būtų nepašalinamas trūkumas (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 18 straipsnio 4 dalis), t. y. teisę pakeisti prekę arba grąžinti pinigus (atsisakyti sutarties).

7.8. Jei defektas yra nepašalinamas, tačiau netrukdo tinkamai naudoti prekės, Pirkėjas turi teisę į pagrįstą prekės kainos nuolaidą.

7.9. Jei Pirkėjas turi teisę pakeisti prekę arba teisę atsisakyti sutarties (grąžinti pinigus), Pirkėjas pats sprendžia, kuria iš šių teisių jis pasinaudos. Tačiau pasirinkęs vieną iš šių teisių, jis nebegali vienašališkai pakeisti šio pasirinkimo.

7.10. Jei vartotojas per pirmuosius 12 mėnesių pateikė pretenziją dėl prekių, pardavėjas gali atmesti pretenziją tik remdamasis eksperto vertinimo rezultatais. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo išsprendimo dienos pateikti vartotojui profesionalaus vertinimo, pagrindžiančio skundo atmetimą, kopiją.

7.11. Jeigu vartotojas pateikė pretenziją dėl prekės praėjus 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo ir pardavėjas ją atmetė, pardavėjas pretenzijos išsprendimo įrodyme privalo nurodyti, kam vartotojas gali siųsti prekę profesionaliam įvertinimui. Jei vartotojas išsiunčia tokias prekes profesionaliam įvertinimui skundo išsprendimo įrodyme nurodytam asmeniui ir įrodo, kad pardavėjas yra atsakingas už skundžiamą prekės defektą, vartotojas gali pakartotinai pateikti skundą; profesionalaus prekės įvertinimo metu garantinis laikotarpis nesibaigia.

7.12. Pardavėjas privalo per 14 dienų nuo pakartotinai pateikto skundo dienos atlyginti vartotojui visas išlaidas, patirtas atliekant profesionalų prekių vertinimą, taip pat visas tinkamai patirtas su tuo susijusias išlaidas. Pakartotinis skundas negali būti atmestas. Tačiau, jei atlikus ekspertinį vertinimą paaiškėja, kad dėl defektų kaltas vartotojas, visas išlaidas apmoka vartotojas.

 1. SKUNDO ATMETIMAS

Pardavėjas privalo išspręsti skundą ir nutraukti skundo nagrinėjimo procedūrą vienu iš šių būdų:
a) pristatydamas pataisytas prekes,b) keisdamas prekes,c) grąžindamas prekių pirkimo kainą,d) sumokėdamas pagrįstą prekių kainos nuolaidą,e) raštu pakviesdamas perimti pardavėjo nurodytą įvykdymą,

f) motyvuotai atmesdamas prekių skundą.

9.ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMAS

Jei Pirkėjas nepatenkintas tuo, kaip Pardavėjas išnagrinėjo jo skundą, arba mano, kad Pardavėjas pažeidė jo teises, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl žalos atlyginimo. Jei Pardavėjas neigiamai atsako į Pirkėjo prašymą pagal ankstesnį sakinį arba neatsako į tokį prašymą per 30 dienų nuo Pirkėjo išsiuntimo dienos, Pirkėjas turi teisę pateikti pasiūlymą inicijuoti alternatyvų ginčų sprendimą pagal § 12 įstatymo Nr. 391/2015 Coll. dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir kai kurių įstatymų pakeitimo (toliau - Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įstatymas) (toliau - Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įstatymas) nuostatą. Kompetentinga alternatyvaus vartotojų ginčų su pardavėju sprendimo institucija yra (i) Italijos komercinė inspekcija arba kitas atitinkamas įgaliotas juridinis asmuo, įrašytas į Italijos ekonomikos ministerijos tvarkomą alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų sąrašą, o Pirkėjas turi teisę pasirinkti, į kurią iš sąraše nurodytų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų kreiptis. Tai nepažeidžia teisės kreiptis į teismą.

[[recommendation]]