HERROEPINGSRECHT

HERROEPING VAN HET CONTRACT

1. INFORMATIE OVER HET RECHT VAN DE CONSUMENT OM DE OVEREENKOMST TE HERROEPEN

1.1Deconsument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, welke termijn geacht wordt te zijn verstreken indien de kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst uiterlijk op de laatste dag van de termijn aan de verkoper is verzonden. De goederen worden geacht door de consument te zijn afgenomen wanneer de consument of een door de consument aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, alle bestelde goederen in ontvangst neemt of wanneer

 • verschillende goederen die de consument in één bestelling heeft besteld, afzonderlijk worden geleverd, op het moment van inontvangstneming van de goederen die het laatst zijn geleverd
 • goederen die uit verschillende delen of onderdelen bestaan, in ontvangst neemt op het moment van de inontvangstneming van het laatste deel of onderdeel.

1.2. De consument kan zijn recht om de overeenkomst te herroepen schriftelijk uitoefenen op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper - YUNIQUE GREEN-CLEAN. YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A, 24060 - Bolgare Italië op het e-mailadres: droni.bergamo@gmail.com . U kunt ook contact met ons opnemen op +39 3357366382

HERROEPINGSFORMULIER

1.3. Bij ontvangst van de goederen binnen de herroepingstermijn heeft de consument het recht om de goederen uit te pakken en te testen om de kenmerken en functionaliteit van de goederen vast te stellen. De geretourneerde goederen mogen niet beschadigd zijn en moeten worden teruggestuurd naar de verkoper met aankoopbewijs, volledige accessoires, documentatie, enz., d.w.z. alles wat oorspronkelijk door de verkoper is verzonden.

1.4.De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die tijdens het gebruik binnen de herroepingstermijn optreedt. Onder andere krassen, haarspelden en andere kleine beschadigingen aan de goederen worden beschouwd als waardevermindering van de goederen. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die is ontstaan als gevolg van een dergelijke behandeling van de goederen die verder gaat dan de behandeling die nodig is om de kenmerken en functionaliteit van de goederen vast te stellen.

1.5. Binnen 14 dagen na de datum van levering van de herroeping door de consument, betaalt de verkoper aan de consument alle betalingen terug die betrekking hebben op de herroeping en die hij krachtens of in verband met de overeenkomst heeft ontvangen, met inbegrip van de kosten van vervoer, levering en porto en andere kosten en lasten. De verkoper betaalt de consument de in de vorige zin bedoelde betaling terug op dezelfde wijze als waarop de consument de goederen heeft betaald, tenzij de consument en de verkoper anders overeenkomen. Vervoers-, bezorgings- en verzendkosten worden door de verkoper echter slechts aan de consument vergoed tot het bedrag van de door de verkoper aangeboden goedkoopste standaard bezorgmethode, ongeacht de door de consument gekozen bezorgmethode. De verkoper is niet verplicht om de betaling aan de consument terug te betalen voordat de goederen aan hem zijn geleverd of voordat de consument bewijst dat hij de goederen aan hem heeft teruggezonden. De consument kan de overeenkomst waarvan het voorwerp de levering van de goederen is, herroepen zelfs voordat de herroepingstermijn begint te lopen.

1.6. De consument kan een overeenkomst die betrekking heeft op

 • de verkoop van volgens de specifieke vereisten van de klant vervaardigde goederen, op maat gemaakte goederen of speciaal voor een klant bestemde goederen
 • de verkoop van goederen die snel bederven of bederfelijk zijn
 • de verkoop van goederen in beschermende verpakking die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de beschermende verpakking na levering is verbroken;
 • de verkoop van goederen of de verlening van een dienst waarvan de prijs afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen tijdens de periode van herroeping van de overeenkomst
 • de verkoop van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk kunnen worden vermengd met andere goederen;
 • dringende reparaties of onderhoud waar de consument de verkoper uitdrukkelijk om heeft verzocht.

1.7.De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de consument. De koper moet er in zijn of haar eigen belang voor zorgen dat het product voor transport verpakt is in geschikt en voldoende beschermend verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de eisen voor het vervoer van breekbare goederen, met verzekering. We raden je aan het ingevulde formulier af te drukken en bij het pakket te voegen, dat je naar onderstaand adres stuurt (per aangetekende post of koerier). De verkoper raadt aan de goederen te verzekeren op het moment van verzending voor een claim. Zendingen onder rembours worden niet door de verkoper verzorgd.

Adres:

YUNIQUE GROEN-SCHOON-STROOM

Via Fratelli Kennedy 12/A

24060 - Bolgare (BG) Italië

 1. WAARSCHUWING

1.1. Het bedrijf YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER (hierna te noemen de "Verkoper") informeert hierbij naar behoren de consument (hierna te noemen de "Klant" of "Koper") over de voorwaarden en procedures voor het uitoefenen van zijn aansprakelijkheidsrechten voor gebreken (hierna te noemen de "Claim"), met inbegrip van details over waar hij/zij een claim kan indienen en de uitvoering van garantiereparaties, door middel van deze klachtenprocedure in overeenstemming met § 18 lid 1 van Wet nr. 250/2007 Coll. over consumentenbescherming en over de wijziging van Wet nr. 372/1990 Coll. over overtredingen, zoals gewijzigd.

1.2. Deze klachtenprocedure wordt uitgevaardigd in overeenstemming met Wet nr. 40/1964 Coll. inzake het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna het "Burgerlijk Wetboek" genoemd), Wet nr. 250/2007 Coll. inzake consumentenbescherming en inzake de wijziging van de Wet van de Slowaakse Nationale Raad nr. 372/1990 Coll. inzake overtredingen, zoals gewijzigd (hierna de "Wet inzake consumentenbescherming" genoemd), evenals andere algemeen bindende wettelijke voorschriften van de Slowaakse Republiek.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KLACHT

2.1. Bij het indienen van goederen voor reclamatie

 1. a) moet een bewijs van aankoop of, indien van toepassing, op een andere manier zonder twijfel, bewijs dat de goederen werden gekocht van de verkoper worden verstrekt
 2. b) indien de klant een recht uitoefent dat voortvloeit uit een garantie die de omvang van de wettelijke garantie te boven gaat, dient het origineel van het garantiebewijs of de garantiekaart waarin de omvang van die garantie is vastgelegd, te worden overlegd.

2.2 Indien de consument goederen heeft ontvangen die hij niet heeft besteld, dient hij zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via het e-mailadres: droni.bergamo@gmail.com. In dit geval heeft de consument het recht de goederen niet in ontvangst te nemen en een proces-verbaal van niet-ontvangst van de levering op te maken met de persoon die de goederen heeft geleverd.

2.3. We raden de koper aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Als er mechanische schade aan de verpakking van het product wordt vastgesteld, is het raadzaam om de staat van de goederen te controleren en, in geval van schade, de schade in aanwezigheid van de vervoerder vast te leggen. De vervoerder is aansprakelijk voor schade tijdens het transport, aangezien de goederen verzekerd zijn. Op basis van de gemaakte registratie krijgt de klant een redelijke korting of een nieuw product geleverd nadat het schadegeval met de vervoerder is afgesloten. Het is raadzaam om claims voor mechanische schade aan het product die niet duidelijk was bij ontvangst van de zending onmiddellijk na de ontdekking ervan in te dienen, d.w.z. onmiddellijk na het eerste gebruik van het product. Latere claims voor mechanische schade aan het product kunnen niet meer worden geaccepteerd.

 1. GARANTIE EN DUUR

3.1. De garantie voor goederen die via de online shop worden verkocht, is geregeld en voldoet aan de algemeen bindende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. Voor verkochte goederen, tenzij anders aangegeven (d.w.z. voor producten die door de commissie worden aangeboden waarvoor een wettelijke garantie van 12 maanden geldt, zie paragraaf 4.3 AANSPRAKELIJKHEID VOOR DEFECTEN VAN VERKOCHTE GOEDEREN), geldt een wettelijke garantieperiode van 24 maanden. De garantieperiode gaat in op de dag van ontvangst van de goederen. De garantie dekt geen normale slijtage van het artikel veroorzaakt door gebruik.

3.2. Gebreken die niet konden worden vastgesteld bij ontvangst van de goederen en die onder de garantie voor de kwaliteit van de goederen vallen, kunnen door de koper schriftelijk aan de verkoper worden betwist.

3.3.De garantievoorwaarden worden geschonden

 • indien de factuur (garantiekaart) onvolledig of onrechtmatig gewijzigd is
 • indien het producttype of serienummer is gewijzigd of het nummer van de fabrikant op het apparaat niet leesbaar is
 • als de gegevens in de garantieverklaring door een onbevoegd persoon zijn gewijzigd
 • het niet naleven van het correcte gebruik en onderhoud van het product zoals gespecificeerd in de gebruikershandleiding
 • als er onprofessioneel of geknoeid is met het apparaat
 • indien mechanische schade werd veroorzaakt door de gebruiker
 • als het defect werd veroorzaakt door vreemde stoffen die in de apparatuur terechtkwamen
 • als het defect is veroorzaakt doordat de gebruiker de apparatuur heeft opgeslagen of gebruikt in een ongeschikte omgeving (vochtige, stoffige, chemisch agressieve omgeving)

3.4. De garantieperiode en de levensduur van het product zijn twee verschillende concepten. De levensduur van het product wordt bepaald door de wijze en intensiteit van gebruik en is niet altijd gelijk aan de garantieperiode. Bij intensief gebruik kan de levensduur van het product korter zijn dan de opgegeven garantieperiode. De levensduur van de batterij is 6 maanden vanaf aankoop als het beleid voor batterijgebruik wordt nageleefd. De batterij van de telefoon moet altijd minimaal licht opgeladen zijn. Een batterij die niet wordt gebruikt, ontlaadt zichzelf binnen ongeveer 1 maand. Als u defecte, beschadigde of helemaal niet werkende batterijen gebruikt of in het apparaat laat zitten, kan het apparaat verslechteren. Defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik vallen niet onder de garantie. De levensduur van gegevensdragers, zoals geheugenkaarten, is 3 maanden na aankoop.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN AAN DE VERKOCHTE GOEDEREN

4.1. De verkoper is aansprakelijk voor gebreken die de verkochte goederen vertonen op het moment van ontvangst door de koper (art. 619 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) en voor gebreken die zich voordoen na ontvangst van de goederen binnen de garantieperiode (art. 619 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). De garantieperiode is 24 maanden (art. 620 van het Burgerlijk Wetboek).

4.2. Voor artikelen die tegen een lagere prijs zijn verkocht vanwege een gebrek, is de garantieperiode 24 maanden, maar de verkoper is niet aansprakelijk voor het gebrek waarvoor een lagere prijs is bedongen (§ 619 van het Burgerlijk Wetboek).

4.3. Voor gebruikte voorwerpen (bijv. demonstratiemodel, verkoop in opdracht) is de garantieperiode 12 maanden (art. 620 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

4.4. In een verklaring aan de koper kan de verkoper een garantie geven die verder gaat dan de omvang van de wettelijke garantie, waarbij hij de voorwaarden en de omvang van deze garantie specificeert in een schriftelijke verklaring of in het garantiecertificaat (art. 620 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek).

4.5. De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de goederen door de koper (art. 621 van het Burgerlijk Wetboek). Indien de gekochte goederen door een andere aannemer dan de verkoper in opdracht moeten worden gegeven, gaat de garantieperiode alleen in op de datum van inbedrijfstelling indien de koper uiterlijk 3 weken na ontvangst van de goederen opdracht tot inbedrijfstelling heeft gegeven en tijdig en naar behoren de voor de uitvoering van de dienst noodzakelijke medewerking heeft verleend (in art. 621 van het Burgerlijk Wetboek).

4.6. De periode vanaf de uitoefening van de aansprakelijkheid voor gebreken totdat de koper verplicht is de zaak na voltooiing van de reparatie in ontvangst te nemen, wordt niet meegerekend in de garantieperiode. Als de goederen worden vervangen, begint de garantieperiode opnieuw te lopen bij ontvangst van de nieuwe goederen (artikel 627 van het Burgerlijk Wetboek).

4.7. Aansprakelijkheidsclaims voor gebreken aan goederen waarvoor de garantieperiode geldt, vervallen als ze niet binnen de garantieperiode zijn uitgeoefend (artikel 626, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek).

4.8. Als de verkoper de klant bij de aankoop van goederen aanvullende goederen aanbiedt als een gratis geschenk voor de verkochte goederen, is het aan de klant om te beslissen of hij het aangeboden geschenk aanvaardt. Het geschenk is echter geen verkocht goed, dus de verkoper is ook niet aansprakelijk voor eventuele gebreken. Als de verkoper echter op de hoogte is van eventuele gebreken van het geschenk, is hij verplicht de klant te waarschuwen bij het aanbieden van het geschenk (in art. 629 van het Burgerlijk Wetboek). Als het geschenk gebreken vertoont waarvoor de verkoper de klant niet heeft gewaarschuwd, heeft de klant het recht om het terug te sturen (in art. 629 van het Burgerlijk Wetboek). Als de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden (terugbetaling), is de klant verplicht om alles wat hij op grond van de overeenkomst heeft ontvangen, d.w.z. ook de goederen die hij als geschenk heeft ontvangen, aan de verkoper terug te geven (in artikel 457 van het Burgerlijk Wetboek op grond van artikel 48, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek).

 1. HOE TE HANDELEN BIJ EEN KLACHT

5.1.Neem contact met ons op via +39 3357366382 of per e-mail droni.bergamo@gmail.com

5.2. We raden je aan om het ingevulde klachtenformulier uit te printen en bij het pakket te voegen dat je naar onderstaand adres stuurt (per post of koerier). Stuur alleen de mobiele telefoon/goederen zelf op, accessoires voor de mobiele telefoon/goederen moeten niet worden opgestuurd. Je moet ook een garantiekaart of aankoopbewijs bij het pakket voegen, of op een andere geloofwaardige manier bewijzen dat de goederen bij ons zijn gekocht.

5.3. De koper dient in zijn eigen belang te beweren dat de goederen voor transport verpakt zijn in een geschikte en voldoende beschermende verpakking die voldoet aan de eisen voor het vervoer van breekbare goederen, met verzekering. De directe kosten voor het leveren van de goederen op het adres zijn voor rekening van de consument. In het geval van een legitieme en geaccepteerde klacht heeft de consument echter recht op vergoeding van deze gemaakte kosten. U hoeft alleen maar een verzoek tot terugbetaling in te dienen via onze e-mail adrese:reklamacie@danimani.sk.

Waarschuwing: Transport-, leverings- en verzendkosten worden door de verkoper alleen aan de klant vergoed tot het bedrag van de goedkoopste normale leveringsmethode die door de verkoper wordt aangeboden, ongeacht de door de consument gekozen leveringsmethode.

5.4. Stuur de goederen naar het volgende adres: YUNIQUEGREEN-CLEAN-POWER Via Fratelli Kennedy 12/A 24060 - Bolgare (BG)

 1. TERMIJN VOOR DE OPLOSSING VAN EEN KLACHT

6.1. De verkoper of zijn bevoegde medewerker of garantieservice is verplicht de klacht onmiddellijk op te lossen, in complexe gevallen binnen 3 werkdagen. In gerechtvaardigde gevallen, vooral als een complexe technische beoordeling van de toestand van het product vereist is, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht. Na het verstrijken van deze termijn heeft de consument het recht om het contract te herroepen of heeft hij het recht om het product om te ruilen voor een nieuw product (in Art. 18(4) van de Wet op de Consumentenbescherming). De verkoper is verplicht om, als hij de klacht niet binnen 3 werkdagen accepteert, het product op eigen kosten op te sturen voor professionele beoordeling (art. 18(4) van de Wet op de Consumentenbescherming). Deze verplichting heeft ook een garantieservice (in § 18 lid 8 van de Wet op de consumentenbescherming).

6.2. De verkoper is verplicht om de klant een bevestiging te geven wanneer hij een klacht indient (§ 18 sec. 5 van de Wet op de consumentenbescherming). Deze bevestiging is een kopie van het klachtenprotocol.

6.3. De verkoper is verplicht om binnen 30 dagen na het indienen van de klacht een schriftelijk bewijs te verstrekken over de afhandeling van de klacht (§ 18 sec. 6 van de Wet op de Consumentenbescherming). Dit bewijsstuk is een kopie van het klachtenprotocol met een ingevuld veld van de verklaring van de medewerker die bevoegd is de klacht te behandelen, een brief met een schriftelijke mededeling over de afhandeling van de klacht.

6.4. De termijn voor de afhandeling van de klacht gaat in op de dag na het indienen van de klacht door Koper en dus vanaf de datum van ontvangst van de zending door Verkoper. Voorwaarde is dat de Koper de Verkoper hulp heeft geboden bij het oplossen van de klacht, d.w.z. het onderzoek van het gereclameerde product heeft toegestaan.

 1. AFHANDELING VAN EEN KLACHT

7.1. Indien het een gebrek betreft dat kan worden verwijderd, heeft de koper recht op kosteloze, tijdige en behoorlijke verwijdering ervan. De verkoper beslist over de methode om het gebrek te verwijderen en is verplicht om het gebrek zonder onnodige vertraging te verwijderen (§ 622 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek).

7.2. In plaats van het gebrek te verwijderen, kan de koper vervanging van de goederen eisen of, indien het gebrek slechts een deel van de goederen betreft, vervanging van dit deel, indien dit voor de verkoper geen onredelijke kosten met zich meebrengt in verhouding tot de prijs van de goederen of de ernst van het gebrek (art. 622 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

7.3. In plaats van het gebrek te verwijderen, mag de verkoper de gebrekkige goederen altijd vervangen door gebrekkige goederen, als dit geen ernstige moeilijkheden veroorzaakt voor de koper (§ 622 par. 3 van het Burgerlijk Wetboek).

7.4. Als het gaat om een gebrek dat niet kan worden verholpen en dat verhindert dat de goederen correct kunnen worden gebruikt als goederen zonder gebreken, heeft de koper het recht om de goederen om te ruilen of het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst (restitutie) (art. 623 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek).

7.5. De koper heeft het recht om de goederen te ruilen of het recht om van de overeenkomst af te zien (terugbetaling), zelfs als het om een verwijderbaar defect gaat, maar als de koper de goederen niet goed kan gebruiken omdat het defect na reparatie opnieuw optreedt (§ 623 sec. 1 van het Burgerlijk Wetboek). Voor de doeleinden van de klacht wordt een herhaald verwijderbaar defect geacht een derde keer te zijn opgetreden na ten minste twee eerdere reparaties.

7.6. De koper heeft het recht om de goederen te ruilen of het recht op herroeping (restitutie), zelfs als er verwijderbare defecten zijn, maar als de koper het artikel niet goed kan gebruiken vanwege een groter aantal defecten. Ten minste drie verschillende verwijderbare gebreken worden tegelijkertijd beschouwd als een groter aantal gebreken die elk een goed gebruik in de weg staan.

7.7. Als de verkoper de klacht niet binnen 30 dagen verhelpt, heeft de koper dezelfde rechten als in het geval van een onherstelbaar gebrek (in artikel 18, lid 4, van de Wet op de consumentenbescherming), d.w.z. het recht om de goederen te ruilen of het geld terug te geven (terugtrekking uit het contract).

7.8. Als het defect onherstelbaar is, maar een goed gebruik van de goederen niet in de weg staat, heeft de Koper recht op een redelijke korting op de prijs van het product.

7.9. Als de Koper het recht heeft om de goederen te ruilen of het recht op herroeping (restitutie) heeft, is het aan de Koper welk van deze rechten hij zal uitoefenen. Als hij echter eenmaal een van deze rechten heeft gekozen, kan hij deze keuze niet meer eenzijdig wijzigen.

7.10. Als de consument binnen de eerste 12 maanden een klacht heeft ingediend over de goederen, kan de verkoper de klacht alleen afwijzen op basis van de resultaten van de expertise van de expert. De verkoper is verplicht om de consument uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de klacht is afgehandeld een kopie te verstrekken van de deskundige beoordeling die de afwijzing van de klacht rechtvaardigt.

7.11. Indien de consument na 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst een klacht over het product heeft ingediend en de verkoper deze heeft afgewezen, is de verkoper verplicht in het bewijs van afhandeling van de klacht aan te geven aan wie de consument de goederen ter professionele beoordeling kan sturen. Indien de consument dergelijke goederen voor professionele beoordeling naar de aangewezen persoon stuurt die is vermeld in het bewijs van oplossing van de klacht en de aansprakelijkheid van de verkoper bewijst voor het defect in de goederen waarover wordt geklaagd, kan de consument de klacht opnieuw indienen; tijdens de professionele beoordeling van de goederen loopt de garantieperiode niet af.

7.12. De verkoper is verplicht om de consument binnen 14 dagen vanaf de datum van de opnieuw ingediende klacht alle kosten te vergoeden die zijn gemaakt bij de professionele beoordeling van de goederen, evenals alle daarmee verband houdende kosten die naar behoren zijn gemaakt. Een herstelde klacht mag niet worden afgewezen. Indien echter uit de expertise blijkt dat de consument verantwoordelijk is voor de gebreken, komen alle kosten voor rekening van de consument.

 1. AFWIJZING VAN DE KLACHT

De verkoper is verplicht om de klacht af te wikkelen en de klachtenprocedure op een van de volgende manieren te beëindigen:
a) door het leveren van de herstelde goederen,b) door het omruilen van de goederen,c) door het retourneren van de aankoopprijs van de goederen,d) door het betalen van een redelijke korting op de prijs van de goederen,e) door een schriftelijke uitnodiging om de door de verkoper gespecificeerde prestatie over te nemen,

f) door een gemotiveerde afwijzing van de klacht van de goederen.

9. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

In het geval dat de Koper ontevreden is over de manier waarop de Verkoper zijn klacht heeft behandeld of van mening is dat de Verkoper zijn rechten heeft geschonden, heeft de Koper het recht om contact op te nemen met de Verkoper om verhaal te halen. Indien de Verkoper negatief reageert op het verzoek van de Koper overeenkomstig de vorige zin of niet reageert op een dergelijk verzoek binnen 30 dagen na de datum van verzending door de Koper, heeft de Koper het recht om een voorstel in te dienen om een alternatieve geschillenbeslechting te starten overeenkomstig de bepaling van § 12 van Wet nr. 391/2015 Coll. inzake alternatieve beslechting van consumentengeschillen en wijzigingen van bepaalde wetten (hierna de "Wet alternatieve beslechting van consumentengeschillen" genoemd). De bevoegde instantie voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen met de verkoper is (i) de Italiaanse handelsinspectie of een andere relevante bevoegde rechtspersoon die is geregistreerd in de lijst van instanties voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt bijgehouden door het Italiaanse ministerie van Economie, terwijl de Koper het recht heeft om te kiezen tot welke van de genoemde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting hij zich wendt. Dit doet geen afbreuk aan het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

[[recommendation]]