ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het bedrijf YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italië, geregistreerd in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Bergamo REA BG-424848, geeft de volgende algemene voorwaarden uit aan zakenpartners die geïnteresseerd zijn in het aangaan van een contractuele relatie met YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER met het oog op een verdere en meer gedetailleerde regeling van wederzijdse rechten en verplichtingen:

 1. OVERWEGENDE
 • YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER is een online verkoper van goederen (hierna "Verkoper" genoemd), die gedetailleerd zijn gespecificeerd in de bestelling of het contract dat met een specifieke koper is gesloten.
 • De contactgegevens van de Verkoper zijn: YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, Via Fratelli Kennedy 12/a, 24060 - Bolgare(BG) Italië tel. +393357366382 , e-mail: droni.bergamo@gmail.com
 • De voorwaarden voor de levering van goederen door YUNIQUE GREEN-CLEAN-POWER, evenals de rechten en verplichtingen tussen de partijen, zijn, tenzij gespecificeerd of anders geregeld in de individuele contracten, onderworpen aan de volgende regelgeving met bindende orde in de volgende volgorde: deze Algemene Voorwaarden, Wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de verlening van diensten op basis van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten van de verkoper en tot wijziging van bepaalde wetten (hierna de "Wet verkoop op afstand" genoemd), Wet nr. 40/1964 Coll. Burgerlijk Wetboek.
 1. DE GOEDEREN BESTELLEN
 • De verkoper verkoopt zijn goederen via de website www.drones-spare-parts.com. Op de vermelde website heeft de koper de mogelijkheid om op het geselecteerde product te klikken, meer te weten te komen over de geselecteerde goederen, hun uiterlijk, belangrijkste kenmerken, totale prijs inclusief btw en beschikbaarheid van de voorraad. De koper erkent dat de transport- en leveringskosten van de goederen niet inbegrepen zijn in de prijs van het getoonde product.
 • Transport- en leveringskosten worden door de verkoper gespecificeerd in het bestelformulier, afhankelijk van de door de koper gekozen leveringsmethode van de bestelde goederen. Als de koper beslist om de vermelde goederen te kopen, plaatst hij een bestelling voor de geselecteerde goederen door het online bestelformulier in te vullen op www.drones-spare-parts.com. Binnen het bestelformulier informeert de verkoper de koper over de kosten van transport, levering, porto of andere kosten in verband met de levering van de goederen, in het stadium van de bestelling waarin de koper kan beslissen om de bestelling niet uit te voeren, d.w.z. vóór de bindende bevestiging ervan.
 • De consument voltooit de bestelling door op de knop 'bestelling voltooien' te drukken, wat betekent dat het een bestelling is met een betalingsverplichting. Voorafgaand hieraan is de consument verplicht om kennis te nemen van deze AV en deze kennismaking te bevestigen door op de knop 'Ik bevestig dat ik de algemene voorwaarden van de e-shop www.drones-spare-parts.com heb gelezen' te klikken. Door de bestelling te plaatsen, d.w.z. door op de knop "Bestelling afronden - Bestelling met betalingsverplichting" te drukken, bevestigt de consument ook dat hij/zij kennis heeft genomen van en door de verkoper is geïnformeerd over
  • de kenmerken van de goederen
  • de totale prijs die de consument aan de verkoper moet betalen,
  • de algemene voorwaarden.
 • Na het aanmaken van de bestelling wordt deze bestelling geregistreerd in het e-shopsysteem. De verkoper stuurt het volgende naar het e-mailadres van de consument dat hij/zij tijdens de registratie heeft opgegeven:
  • Orderbevestiging met informatie over de bestelling
 • De verkoper bevestigt de aanvaarding van de bestelling van de koper binnen 3 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling en informeert de koper tegelijkertijd over de kosten van levering van de bestelde goederen. In het kader van de geaccepteerde bestelling wordt de koopovereenkomst gesloten. Met het sluiten van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht om de bestelde goederen aan de koper te leveren en is de koper verplicht om de door de verkoper bestelde goederen in ontvangst te nemen en de prijs ervan te betalen. Een vergissing van de koper bij het bestellen van de goederen is geen grond voor klachten over de goederen.
 1. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
 • Alle prijzen van goederen in de e-shop zijn inclusief btw. De koper kan de aankoopprijs voor de bestelde goederen op de volgende manieren betalen:
 • Door vooruitbetaling op de rekening van de verkoper: IBAN:
 • De consument verbindt zich ertoe de prijs te betalen binnen de termijn die in de bestelling is vermeld. Als de koper heeft gekozen voor vooruitbetaling - betaling op rekening, is hij verplicht het volledige bedrag binnen vijf werkdagen te betalen. Bij niet-betaling van de koopprijs conform de bestelling binnen de gestelde termijn, worden de goederen niet geleverd aan de koper en wordt de bestelling geannuleerd.
 • Onder betaling wordt verstaan het moment waarop de prijs is bijgeschreven op de rekening van de verkoper.
 • Leveringen van bestelde goederen worden verzonden binnen de kortst mogelijke tijd van 24-48 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen en de operationele capaciteit van de verkoper. De beschikbaarheid van de goederen wordt bij elk artikel aangegeven. Tenzij anders aangegeven voor de goederen, of tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, is de maximale termijn voor de verwerking van de bestelling binnen 30 dagen na levering.
 • De verkoper levert de bestelde goederen aan de consument op het adres dat de consument in de bestelling als leveringsadres heeft opgegeven.
 • In het geval dat de verkoper de goederen in kwestie of een deel ervan niet kan leveren (goederen zijn niet beschikbaar, niet op voorraad, goederen zijn beperkt, goederen worden niet meer geproduceerd, goederen kunnen niet worden geleverd tegen de oorspronkelijke prijs als gevolg van een niet-standaard wisselkoersschommeling, etc.), kan hij deze bestelling annuleren, of de levertijd verlengen, of een soortgelijk soort goederen in dezelfde prijscategorie sturen. De verkoper zal de koper tijdig informeren over deze feiten en met hem afspreken hoe verder te handelen.
 • De koper erkent dat in het geval dat de koper goederen bestelt tegen een prijs die ten onrechte is gepubliceerd als gevolg van een fout in het interne informatiesysteem, de verkoper het recht heeft om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst, zelfs nadat de koper een e-mail heeft ontvangen waarin zijn bestelling wordt bevestigd. In dit geval zal de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte stellen. Voorbeelden van wanneer een onjuiste prijs kan voorkomen zijn voornamelijk de volgende

  - de prijs van de goederen is op het eerste gezicht onjuist (er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de aankoopprijs);

  - de prijs van de goederen ontbreekt of is aangevuld met een of meer cijfers;

  - de korting op de goederen meer dan 50% bedraagt zonder dat de goederen deel uitmaken van een speciale marketingcampagne of een verkoopevenement met een speciaal symbool.

 • We versturen de goederen via het transportbedrijf DPD. Zodra de goederen zijn verzonden (verkocht aan de vervoerder), wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. In het geval dat de koper de goederen niet in ontvangst neemt, heeft de verkoper recht op terugbetaling van de kosten in verband met de levering van de goederen, ongeacht of het een eerste of herhaalde levering betreft. Dit laat het recht van de verkoper op schadevergoeding onverlet.
 • De verpakking van de geleverde goederen bevat ook een belastingdocument voor de betaling van de aankoopprijs.
 1. EIGENDOMSVERWERVING EN RISICO-OVERDRACHT VOOR SCHADE
 • De consument verwerft de eigendom van de goederen pas na volledige betaling van de volledige prijs. Het risico van schade aan de goederen gaat over op de consument op het moment dat hij de goederen in ontvangst neemt van de verkoper of, indien hij dit niet tijdig doet, op het moment dat de verkoper hem in staat stelt over de goederen te beschikken en de consument de goederen in ontvangst neemt.
 • We raden de koper aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Als er mechanische schade aan de verpakking van het product wordt vastgesteld, moet de staat van de goederen worden gecontroleerd en, in geval van schade, worden geregistreerd in aanwezigheid van de vervoerder. De vervoerder is aansprakelijk voor schade tijdens het transport, aangezien de goederen verzekerd zijn. Op basis van de gemaakte registratie krijgt de klant een redelijke korting of een nieuw product geleverd na het afsluiten van het schadegeval met de vervoerder. Claims voor mechanische schade aan het product, die niet duidelijk was bij ontvangst van de zending, moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan worden ingediend, d.w.z. onmiddellijk na het eerste gebruik van het product. Latere klachten over mechanische schade aan het product kunnen niet meer worden geaccepteerd.
 • Wij raden de koper aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren (soort goederen, serienummer, kleur, model, correcte factuurgegevens en andere essentiële vereisten). In het geval dat je goederen hebt ontvangen die niet besteld waren, neem dan onmiddellijk na ontdekking contact met ons op zodat we de situatie kunnen oplossen.
 • De garantieperiode gaat in op de dag dat de consument de goederen in ontvangst neemt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, tenzij anders vermeld op de documenten die betrekking hebben op de goederen. Als er een langere periode is aangegeven op de goederen, hun verpakking of op de bijgevoegde instructies, eindigt de garantieperiode niet voor het verstrijken van deze periode. Aansprakelijkheidsclaims voor gebreken moeten tegen de Verkoper worden uitgeoefend in overeenstemming met de volgende procedure.
 1. KLACHTENPROCEDURE (AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN, KLACHT, HERROEPING VAN HET CONTRACT)

De klachtenprocedure maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor de duidelijkheid is deze opgenomen in de sectie - Klachten en terugtrekking uit het contract.

 1. AANVULLENDE INFORMATIE VOOR NIET-CONSUMENTENKOPERS
 • Een koper die geen consument is, is een persoon die handelt in het kader van een zakelijke of andere activiteit. De wederzijdse betrekkingen blijven geregeld door deze algemene voorwaarden (overeenkomst).
 • De garantieperiode voor niet-consumentenkopers bedraagt12 maanden. De garantieperiode gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de koper. Als de goederen per post of koerier worden geleverd, moet de verantwoordelijke persoon de goederen in ontvangst nemen, de zending controleren (soort goederen, kleur, serienummer - IMEI, enz.), documentatie (factuur, kassablok, verpakking). De beslissende datum voor de claimperiode is de datum van ontvangst door de koerier of postbezorger. De koper is verplicht om de goederen en documentatie te controleren en in geval van non-conformiteit onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper.
 • We raden de koper aan om de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Als er mechanische schade aan de productverpakking wordt geconstateerd, moet de staat van de goederen worden gecontroleerd en, in geval van schade, worden geregistreerd in aanwezigheid van de vervoerder. De vervoerder is aansprakelijk voor schade tijdens het transport, aangezien de goederen verzekerd zijn. Op basis van de gemaakte registratie krijgt de klant een redelijke korting of een nieuw product geleverd na het afsluiten van het schadegeval met de vervoerder. Claims voor mechanische schade aan het product, die niet duidelijk was bij ontvangst van de zending, moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan worden ingediend, d.w.z. onmiddellijk na het eerste gebruik van het product. Latere klachten over mechanische schade aan het product kunnen niet meer worden geaccepteerd.
 • Als u de goederen reclameert, kan de claimperiode in sommige gevallen langer dan 30 dagen duren (tot 90 dagen), (de garantieservice of leverancier zal de claim niet binnen de periode van 30 dagen oplossen).
 • Handhaving van de garantie: Als het defect verwijderbaar is, heb je het recht op kosteloze en correcte verwijdering van het defect; als het een onherstelbaar defect is, heb je het recht om je terug te trekken uit het contract.
 • U hebt geen recht op vergoeding van de kosten in verband met het indienen van een claim.
 • Terugtrekking uit het contract is niet mogelijk.
 1. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

In het geval dat de Koper ontevreden is over de manier waarop de Verkoper zijn klacht heeft behandeld of van mening is dat de Verkoper zijn rechten heeft geschonden, heeft de Koper het recht om contact op te nemen met de Verkoper voor verhaal. Indien de Verkoper negatief reageert op het verzoek van de Koper overeenkomstig de vorige zin of niet reageert op een dergelijk verzoek binnen 30 dagen na de datum van verzending door de Koper, heeft de Koper het recht om een voorstel in te dienen om een alternatieve geschillenbeslechting te starten overeenkomstig de bepaling van § 12 van Wet nr. 391/2015 Coll. inzake alternatieve beslechting van consumentengeschillen en wijzigingen van bepaalde wetten (hierna de "Wet alternatieve beslechting van consumentengeschillen" genoemd). De bevoegde instantie voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen met de verkoper is (i) de Italiaanse handelsinspectie, of een andere relevante bevoegde rechtspersoon die is geregistreerd in de lijst van instanties voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt bijgehouden door het Italiaanse ministerie van Economie, waarbij de koper het recht heeft om te kiezen tot welke van de bovengenoemde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting hij zich wendt. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

 1. SLOTBEPALINGEN
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend vanaf de datum van hun publicatie op de website drones-spare-parts.com van de verkoper.
 • Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de koper ook dat hij/zij op de hoogte is van de aankoopprijs van de goederen en de leveringsvoorwaarden, die hij/zij aanvaardt, en dat hij/zij op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden van de verkoper en de klachtenprocedure die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, evenals de informatie die door de verkoper wordt verstrekt nadat de bestelling is geplaatst.
 • De verkoper behoudt zich het recht voor om de klachtenprocedure en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen / of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden van kracht op de dag van publicatie op www.drones-spare-parts.com.

[[recommendation]]